รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  8 /2552 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประแจ้งที่ประชุมทราบ  
  1.1 การลงนามความร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประแจ้งที่ประชุมทราบ  
  1.2 แนะนำรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2552
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 การปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance) หอพักนักศึกษา
   ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการวิเคราะห์ การปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance) หอพักนักศึกษา ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาเจรจากับผู้เกี่ยวข้องในค่าปรับเปลี่ยนสัญญา และภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รายงานรายละเอียดและข้อเท็จจริง ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการดังกล่าว
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 ผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 การดำเนินการบันทึกผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
   เนื่องจากมีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุง รวมทั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติที่จะปรับปรุงกระบวนทัศน์ในเรื่องมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน จึงขอให้กองบริการการศึกษานำ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ไปปรับปรุงแก้ไขโดยกำหนดให้ใช้กับนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
ส่วนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอเช่นปัญหาเรื่อง I และ F , การลงทะเบียนล่าช้า ให้กองบริการการศึกษาไปดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติ และนำเสนอผลการดำเนินงานต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 การเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
   ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาตรี ( ต่อเนื่อง) และระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 117 คน ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2552
ทั้งนี้ในกรณีของนักศึกษาสาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 394 คน ขอให้กองบริการการศึกษาและคณะรัฐศาสตร์ นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551
   ประชุมมีมติรับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2551 และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1.ข้อเสนอแนะในตัวบ่งชี้ที่ได้ค่าคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์
- ขอให้งานประกันคุณภาพฯ พิจารณาปรับรายละเอียดแยกเป็นกลุ่มที่สามารถปรับได้ และกลุ่มที่ปรับไม่ได้ (นอกเหนือการควบคุม)
- ตัวบ่งชี้บางตัวที่ยังทำไม่ได้ ณ ขณะนี้ แต่มีความสำคัญสำหรับคุณภาพของบัณฑิต เช่น สัดส่วนของนักศึกษา/อาจารย์ประจำ ควรมีการวางแผนเพื่อปรับสัดส่วนเหล่านี้ให้มาอยู่ในเกณฑ์ หรือใกล้เคียงกับเกณฑ์มากที่สุด
2. ค่าคะแนนของการวิจัยและบริการวิชาการ
- สำหรับกลุ่มของสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่พบว่ามีค่าคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ นั้น ขอให้คณะในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์พิจารณาดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการในเพิ่มงานวิจัยและบริการวิชาการให้มากขึ้น
- การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ควรพิจารณาโดยใช้เกณฑ์สัดส่วนจำนวนอาจารย์ ซึ่งเป็น KPI ของแต่ละคณะ มาเป็นบริบทในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมตามสัดส่วนของอาจารย์ในแต่ละคณะที่ดำเนินการวิจัยหรือบริการวิชาการ
- ให้ทำความเข้าใจและสร้างแนวคิดที่ถูกต้องในการดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการ สำหรับการวิจัยนั้นอาจารย์ผู้สอนสามารถบูรณาการจากงานบริการวิชาการ ที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่น และนำมาประยุกต์ให้เป็นผลงานการวิจัย ซึ่งจะได้รับประโยชน์ ทั้งการประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย และยังมีส่วนช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
3. การเน้นให้ความสำคัญในตัวชี้วัดที่วิเคราะห์แล้วพบว่ามีการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในตัวบ่งชี้ แต่ไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการหรืออาจมีกระบวนการไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน ควรพิจารณาปรับปรุงโดยการดำเนินการให้มีกระบวนการและหลักฐานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น


  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ขอให้ปรับแผนการจัดประชุมสัมมนาการประเมินหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และการจัดประชุมชี้แจงการประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online System ให้มีการดำเนินการโดยเร็วเนื่องจากจักได้ทันต่อการจัดเก็บข้อมูลของคณะ/สำนัก
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5 การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามแนวทางที่ 2 และปรับเปลี่ยนการจัดสรรเงินรางวัลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และคณบดี/ผู้อำนวยการสำนักโดยจัดสรรให้ รองอธิการบดี จำนวน 5 ตำแหน่ง และคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา จำนวน 5 หน่วยงาน รวมเป็น 10 ท่าน ให้ได้รับในอัตราที่เท่ากัน สำหรับตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยให้ได้รับเท่ากับอัตราเงินรางวัลผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีได้รับ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.6 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ สิ้นไตรมาส 3 (30 มิถุนายน 2552)
   ที่ประชุมมีรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.7 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
   เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้รองอธิการบดีทุกฝ่ายพิจารณาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ร่วมกันในวันพุธที่ 3 กันยายน 2552
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.8 กรอบประเด็นการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับลดงบประมาณในการดำเนินการจัดทำการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และให้เพิ่มประเด็นการวิจัยสถาบันให้ครอบคลุมตามกลุ่มคณะกรรมการ ที่สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดทั้ง 7 ด้าน ดังนี้
1 . ด้านการเงินและงบประมาณ
2. ด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
3. ด้านส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรมและบริการวิชาการ
4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. ด้านการพัฒนาบริการจัดการองค์กรและงานบุคคล
7. ด้านการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านฐานข้อมูลและองค์ความรู้
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.9 การจัดตั้งศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์หนังสือภายในมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจักได้พิจารณามอบหมายหน่วยงานและผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.10 การจัดงานฉลอง 20 ม.อุบลฯ ใน พ.ศ. 2553
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาในรายละเอียดและนำเสนอต่อ ที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.11 การพิจารณาเลือกคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 7 ชุด ตามมติสภามหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อคณบดีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการดังนี้
1 . คณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ
- คณบดีคณะเกษตรศาสตร์/ คณบดีคณะบริหารศาสตร์
2. คณะกรรมการด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
- คณบดีคณะศิลปศาสตร์ /ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
3. คณะกรรมการด้านส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรมและบริการวิชาการ
- คณบดีคณะศิลปศาสตร์/คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
5. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- คณบดีคณะนิติศาสตร์/คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
6. คณะกรรมการด้านการพัฒนาบริการจัดการองค์กรและงานบุคคล
- คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ /คณบดีคณะรัฐศาสตร์
7. คณะกรรมการด้านการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านฐานข้อมูลและองค์ความรู้
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.1 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2552 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 และ3
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.2 การใช้งานระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมรับทราบ
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.3 รายงานผลการดำเนินโครงการตามหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม (ต้นกล้าอาชีพ)
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.4 โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2552
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2551 และการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษ
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2551 และการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษผู้บริหาร ประจำปี 2549 – 2551 ดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2551 และหลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษผู้บริหาร (เงินสมทบ ประจำปี 2549-2551)ตามที่คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลเสนอ
2. ที่ประชุมได้พิจารณาให้จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษผู้บริหาร (เงินสมทบ) ประจำปี 2551 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี (เงินรายได้) จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยให้ได้รับเท่ากับอัตราเงินรางวัลผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีได้รับ
3. ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ การจัดสรรเงินรางวัลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้รับเงินรางวัลประจำปี โดยขอให้ตรวจสอบงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสำหรับนำมาจัดสรรสมทบเป็นเงินรางวัลให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลการปฏิบัติงานประจำปี 2551 ให้ได้รับในอัตราเท่ากับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่ได้รับ ในส่วนที่ 1
  กองการเจ้าหน้าที่