รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  8 /2553 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อราบ  
  0.0 - ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553
   
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ..........
   ที่ประชุมมติเห็นชอบตามเสนอ และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ.................
   ที่ประชุมมติเห็นชอบตามเสนอ และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ พ.ศ.................
   ที่ประชุมมติเห็นชอบตามเสนอ และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.4 ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.5 การพิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการเลือกสถาบันเพื่อการประเมินคุณภาพ รอบสาม เป็น กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี (กลุ่ม ค 2)
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.6 รายงานผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552
   ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมอบกองแผนงานพิจารณานำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2554 ต่อไป
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.7 การพิจารณาทบทวนการเปิดประตูมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภค พิจารณาดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ และนำเสนอข้อสรุปและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
  กองบริหารกายภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  4.1 เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล ประจำปีการศึกษา
2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการดำเนินการดังนี้ 1. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.1 พลโทดวงใจ พิจิด ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ 1.2 นายชวน ศิรินันท์พร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.3 นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.1 ศาสตราจารย์ ดร. เอลิวิโอ โบโนลโล 1.2 ศาสตราจารย์ ดร.พัทยา สายหู 1.3 ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ 3. การดำเนินการแก้ไข ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ควรแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และควรจัดทำประกาศและแจ้งกำหนดการเสนอให้คณะ/สำนัก ได้รับทราบต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  4.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาของคณะต่างๆ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  4.4 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
   รับทราบข้อเสนอแนะ และเห็นชอบให้จัดสรรทุนการศึกษา แก่นักศึกษาทั้งสองราย
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  4.5 การดำเนินการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   - หน่วยงานแจ้งถอนเรื่อง -
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  4.6 การจัดตั้งกองทุนศูนย์หนังสือและการส่งเสริมผลิตตำรา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และขอให้พิจารณาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  4.7 การเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในลักษณะการร่วม
ลงทุน
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องเสนอที่ประชุมรับทราบ  
  5.1 แจ้งการเสด็จฯไปทรงเปิดป้ายอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมการวิจัยด้านบริหารธุรกิจฯ
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องเสนอที่ประชุมรับทราบ  
  5.2 รายงานประจำปี 2552 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   ที่ประชุมรับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องเสนอที่ประชุมรับทราบ  
  5.3 การประชุมวิชาการ มอบ. ครั้งที่ 4
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องเสนอที่ประชุมรับทราบ  
  5.4 ขอรายงานในการขออนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่นักศึกษาจากค่าประกันสุขภาพคงเหลือ
   ที่ประชุมรับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องเสนอที่ประชุมรับทราบ  
  5.5 บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยจำปาสัก
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องเสนอที่ประชุมรับทราบ  
  5.6 บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้รับทุนรัฐบาลไทย ประจำปีการศึกษา 2553
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์