รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  8 /2555 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   รับทราบ
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๑๗ บรรทัดที่ ๔ -๖ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม :เห็นชอบให้ดำเนินการตามความเห็นของโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ไปพลางก่อน ทั้งคณะที่เป็นส่วนราชการและส่วนงานภายใน และให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน้า ๑๘ บรรทัดที่ ๑ – ๓ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : ขอให้คณะศิลปศาสตร์พิจารณาปรับ แก้ไขรายละเอียดในบันทึกความร่วมมือให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามรูปแบบบันทึกความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
   เห็นชอบในหลักการ และขอให้คณะปรับแก้ไขประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
  คณะรัฐศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้รับการจัดสรรเบื้องต้น
   เห็นชอบกรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรในเบื้องต้น และให้กองแผนงานตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณในส่วนเงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มกับสำนักงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลงจากปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนมาก และไม่สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษา
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขออนุมัติปรับลดค่าเทอมสำหรับชั้นอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก
   -วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แจ้งถอนเรื่อง -
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์
   เห็นชอบและมอบโครงการจัดตั้งกองกฎหมายพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดของประกาศ ก่อนเสนออธิการบดีลงนามในประกาศต่อไป
  คณะศิลปศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนบทความ ที่ได้รับการตีพิมพ์ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
   เห็นชอบและมอบโครงการจัดตั้งกองกฎหมายพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดของประกาศ ก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศต่อไป
  คณะศิลปศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 การเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย และให้โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองแผนงาน และกองคลัง ตรวจสอบการจ่ายค่าไฟฟ้าของทุกคณะ/หน่วยงานให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
  กองบริหารกายภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 การออกแบบห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
   - โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งถอนเรื่อง -
  กองบริหารกายภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 การใช้พื้นที่ของชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ของชุนชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ศึกษา รวบรวม ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง เพิ่มเติม เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และ ควรตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
  กองบริหารกายภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบผลการดำเนินงานของโครงการชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔.๗
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 หลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ
   เห็นชอบให้กองบริการการศึกษา นำกลับไปพิจารณาการเขียน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ โดยการรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมทุกกรณี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา
   เห็นชอบการสนับสนุนทุนการศึกษา และมอบโครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์ ประสานขอความร่วมมือจากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สำนัก พิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา จำนวนทุน และรายละเอียดทุนที่ให้การสนับสนุน เพื่อพิจารณาการสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย และประสานงานรับเข้าเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและรับทุนต่อไป
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๒)
   เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๒) จำนวน ๒๒ คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 ค่าธรรมเนียม การจัดสรร และแนวปฏิบัติการรับโอน การโอนย้าย และการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
   ให้กองบริการการศึกษาทบทวนการกำหนดค่าธรรมเนียม การจัดสรร และแนวปฏิบัติการรับโอน การโอนย้าย และการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ให้มีความเหมาะสมตามข้อสังเกตของที่ประชุม โดยหารือร่วมกันกับคณบดีของทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 การรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ราย
   เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของนางสาวปิยะฉัตร สาระวงศ์ รหัสนักศึกษา ๔๕๑๓๒๘๐๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และให้กองบริการการศึกษา ประสานกับโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย พิจารณาตรวจสอบหลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาให้ถูกต้อง ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 การลงนามปฏิญญาสงขลา
   รับทราบ
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 การจัดประชุมวิชาการ The 24rd Annual Meeting of the Society for Biotechnology International Conference on Green Biotechnology :Renewable Energy and Global Care
   รับทราบ
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 รายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   รับทราบ
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าของเมืองที่ตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร์ ครั้งที่ ๒
   รับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 รายงานประจำปี คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   - คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ แจ้งถอนเรื่อง -
  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 รายงานการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   รับทราบ
  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๕
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.8 กำหนดการประเมินคุณภาพภายในและรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สำนัก
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 ข้อเสนอเชิงหลักการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อดำเนินงานวิจัยหรือบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   เห็นชอบให้โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พิจารณาเสนอขอหลักการให้ครอบคลุมทุกประเด็น(ตั้งแต่การรับงาน การจัดทำสัญญารับเงิน และการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายเงิน) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 โครงสร้างของหน่วยการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
   เห็นชอบให้โครงสร้างของหน่วยการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สังกัดอยู่ภายใต้โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ ในระยะเริ่มต้นไปก่อน


  กองส่งเสริมการวิจัยฯ