รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  8 /2556 เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2556
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การปรับวิธีการจัดทำคำขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   รับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่ออังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
   รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑.ระเบียบวาระที่ ๓.๑
-ให้ตัดข้อความ หน้า ๖ บรรทัดที่ ๔ “และสวัสดิการบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นต้น ”
-แก้ไข บรรทัดที่ ๖ จากเดิม “๒.ให้เพิ่มนักศึกษาอาเซียน” แก้ไขเป็น ๒.กลุ่มนักศึกษา
ต่างชาติ
๒. ระเบียบวาระที่ ๔.๒
เพิ่มข้อความ หน้า ๑๓ บรรทัดที่ ๑๙-๒๐ เพิ่มเป็น ๖.ผู้ใช้บัณฑิต ๗. ผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับคณะโดยการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีโทรศัพท์หากไม่สามารถเดินทาง

  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อการศึกษารูปแบบและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
   เห็นชอบให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการรับนักศึกษาต่างชาติ และให้คณะทำงานดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 การจัดแผนการศึกษาของนักศึกษาเก่า(รับเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๒๕๕๖ ลงมา) ) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
   เห็นชอบให้งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา จัดทำหนังสือแจ้ง ให้คณะวิชา/หลักสูตรต่างๆ พิจารณาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบที่เสนอ และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณา แล้วจึงนำเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 การปรับปรุง แก้ไข ห้องประทับรับรองส่วนพระองค์
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงห้องรับรองส่วนพระองค์ ตาม
ข้อแนะนำจากสำนักพระราชวังนั้นแต่ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิดที่จะดำเนินการเพื่อปรับปรุงห้องฯ เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ช่วงธันวาคม ๒๕๕๖) อาจดำเนินการไม่ทันกำหนดตามแผนและทำให้ผลงานไม่มีคุณภาพ

มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงห้องรับรองส่วนพระองค์ เพื่อใช้ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร โดยขอให้สำนักงานพัฒนาหลักสูตร ประสานกับทางสำนักพระราชวัง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขอใช้สถานที่เดิมไปก่อน และจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ๔.๒ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๔.๒.๑) ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๒)
๔.๒.๒) ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ กรณีราย เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
   ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ )มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๒) จำนวน ๑๗ คน จำแนกระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน ๑ คน และระดับปริญญาโท จำนวน ๑๖ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ ) มติที่ประชุม : มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดในประเด็น
ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ จากการให้ใช้ผลสอบรายวิชาสถิติแทนการสอบผ่านภาษาต่างประเทศอีกอย่างน้อย ๑ ภาษา ได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่ได้ดำเนินการ ให้หลักสูตร/คณะ ดำเนินการขออนุมัติเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป หากดำเนินการขออนุมัติไว้แล้ว ให้สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 การขอใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล หลังที่ ๑
   อนุมัติ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะแนวทางในการเสนอขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายในลักษณะการให้บริการทางวิชาการและเงินสนับสนุนการวิจัย จากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
๑. ให้กองแผนงาน เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับรายรับเพิ่มเติม จากการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก เพื่อการวิจัย หรือเพื่อให้การบริการทางวิชาการ เช่นการเป็นที่ปรึกษา การดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุน เป็นต้น แล้วจึงรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส
๒. ให้กองแผนงาน พิจารณากำหนดรหัสในการจำแนกการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ให้สามารถตรวจสอบยอดงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก เพื่อการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ แยกจากเงินรายได้จริง เพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
๓. ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน กำหนดจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ที่มีรายรับเพิ่มเติม จากการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก เพื่อการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการจำแนกลักษณะรายรับให้เข้าใจตรงกัน และให้ กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบแผนงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 การปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยจากระบบเดิม เป็นระบบ
โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (VoIP,Voice over IP)
   อนุมัติในหลักการ ให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดทำแผนการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในระยะยาว และกำหนดกรอบงบประมาณในการดำเนินงานให้ชัดเจน โดยเฉพาะอาคารต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในครั้งต่อไป
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินและรายงานผลการ
ดำเนินงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะโดยขอให้ทุกคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ตรวจสอบลูกหนี้ของ
หน่วยงานและพิจารณาดำเนินการติดตามทวงถามหนี้สิน และให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  คณะรัฐศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานประจำปี ๒๕๕๕ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
   รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๗
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การบันทึกขออนุมัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายการเบิก การเก็บรักษาและการนำเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ. ๒๕๕
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 ประสิทธิภาพการดำเนินการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 การดำเนินการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบป้องกันไวรัส จำนวน ๑ ชุด
   รับทราบ
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 สรุปจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 สรุปผลการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๖
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.8 สรุปผลประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.9 การปิดระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
   รับทราบและให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา แจ้งให้กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ได้รับทราบกรณีของมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดการเรียนการสอน ๓ ภาคการศึกษา เป็นบางหลักสูตรเท่านั้น และให้มีการสอบถามแนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ประกอบเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.1 รายงานผลการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์บริเวณหอพักนักศึกษา
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.2 รายงานผลการปรับปรุงห้องน้ำหอพักนักศึกษาราชาวดี ๑ ราชพฤกษ์ ๒
และราชาวดี ๒
   รับทราบ
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.3 รายงานผลการรับนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.4 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๓ปี
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.5 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง