รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  8 /2557 เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2557
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 ขอความร่วมมือด้านแนวคิดและข้อมูล เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 การรับที่ดินขึ้นทะเบียนราชพัสดุ
   รับทราบ
  วิทยาเขตมุกดาหาร  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.4 ๑.๔ แนวนโยบายเร่งด่วนเน้นหนักของจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ๑ปี (มิถุนายน ๒๕๕๗ – พฤษภาคม ๒๕๕๗) สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปของ คสช.(มิ.ย. ๒๕๕๗ - พ.ค.๒๕๕๘)
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.5 แจ้งสรุปผลการประชุมที่สำคัญเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการประสานงาน
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.6 การขอเข้าพบและศึกษาดูงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
   รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 การดำเนินการจัดการทดสอบทางวิชาการ ครั้งที่๑(UBU ACADEMIC TEST#๑)
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 รายงานผลการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางในการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีผลกระทบจากการเลื่อนการจัดการสอบ GAT/PAT และการปรับการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   มติที่ประชุม : ประเด็นที่ ๑. รับทราบ รายงานสรุปปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ , โครงการพิเศษและระบบรับผ่านส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเด็นที่ ๒. เห็นชอบให้เปิดรับนักศึกษาเพิ่ม สำหรับหลักสูตรที่ไม่ได้จำนวนนักศึกษาตามแผนที่กำหนด คือ คณะเกษตรศาสตร์/ คณะวิทยาศาสตร์/ คณะศิลปศาสตร์ /คณะบริหารศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ โดยมอบคณะกรรมการคัดเลือกเข้าศึกษา ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.5 ตัวอย่างป้ายบอกชื่อถนน ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑.เห็นชอบตัวอย่างป้ายบอกชื่อถนน ตามรูปแบบที่ ๒
๒.ให้สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เลือกวัสดุที่มีสภาพความทนทาน ขนาด
ของป้ายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และให้ทดลองดำเนินการเฉพาะถนนสายหลักก่อน
๓.สำหรับการเขียนชื่อถนน มอบคณะศิลปศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาทั้งการเขียนชื่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.6 ขั้นตอนการดำเนินงานทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา และ (ร่าง)หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑.ให้เปลี่ยนชื่อเรื่อง จากเดิม เป็น เรื่อง ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาและการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒.ข้อ ๒ ให้เพิ่มคำนิยามตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี จากเดิมเป็น “ “รองอธิการบดี”
หมายความว่า รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ดูแลงานพัฒนานักศึกษา”
๓.ข้อ ๔ ให้ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการเขียนเป็นข้อ จากเดิมเป็น
“ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้
๑)องค์ประกอบของคณะกรรมการ
(๑)อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ
(๒)คณบดีหรือรองคณบดี ผู้อำนวยการหรือ กรรมการ
รองผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
(๓)ผู้แทนหน่วยจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง กรรมการ
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๔)เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจากคณะ กรรมการ
(๕)หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา กรรมการ
(๖)นายกสโมสรนักศึกษา กรรมการ
(๗)ประธานสภานักศึกษา กรรมการ
(๘)หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ ”
๔.ปรับแก้ไขข้อความ หน้าที่ของคณะกรรมการ (๓) ให้ตัดคำว่า อนุมัติ จากเดิมเป็น
“(๓) พิจารณากำหนดและให้ความเห็นชอบค่าหน่วยกิจกรรมของแต่ละกิจกรรมรวมถึงการพิจารณาเทียบค่าหน่วยกิจกรรม”
๕.ปรับแก้ไขข้อความ หมวด ๒ ประเภทกิจกรรม และการกำหนดค่าหน่วยกิจกรรม
ในข้อ ๙ จากเดิมเป็น “ข้อ ๙ นักศึกษาควรเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ ๖ ให้ครบทุกด้านอย่างน้อยด้านละ ๑ หน่วยกิจกรรม เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น”
๖.ปรับแก้ไขข้อความ ข้อ ๑๕ ๑) จากเดิมเป็น “ ๑) นักศึกษายื่นคำร้องได้ที่สำนักงาน
พัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมคำร้องฉบับละ ๕๐ บาท โดยชำระที่กองคลัง”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้สำนักงานพัฒนานักศึกษานำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศต่อไป

  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ จำนวน ๑,๗๗๖ คนโดยได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษตามประกาศฯ การให้ปริญญาเกียรตินิยม เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขอหารือการร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
   เห็นชอบในหลักการ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการเพื่อใช้ในการวางแผนการทำงานต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๒)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๒) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๑๓ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Management and Econiomics (UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ College of Aquaculture and Fisheries,Can Tho University (มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ) สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยดานัง (Faculty of Chemical Engineering University of Science and Technology of Danang)
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คอส.)แทนตำแหน่งเดิม
   เห็นชอบ ให้ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เป็น คณะกรรมการอำนวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คอส.)แทนตำแหน่งเดิม

  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 วิธีการคัดเลือกและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
   มอบงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา จัดทำแบบสำรวจข้อมูลวิธีการรับเข้านักศึกษาของแต่ละคณะ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 (ร่าง) อัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗
   เห็นชอบ มอบกองคลัง เพื่อตรวจสอบระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและรวบรวมเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอที่ประชุมในการจัดทำประกาศต่อไป

  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 (ร่าง) อัตราค่าบริการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๗
   เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสานกับ กองคลัง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้อง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ
๑.ให้ตัดข้อความ ข้อ ๑ และ ข้อ ๒
๒.ปรับวิธีการเขียนประกาศ ให้เป็นลำดับขั้นตอน เช่น ระยะเวลาการเริ่มประเมิน กำหนดระยะเวลาที่นักศึกษาต้องประเมิน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขประกาศตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 การกำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบ
   ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมฯ มีข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้ไข ข้อความใน ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ ปรับรวมเป็นข้อ ๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป
  สำนักงานกฎหมายและนิติการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน คณะพยาบาลศาสตร์
   ทั้งนี้ ประธานฯที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย พิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
   เห็นชอบ ให้ยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๔,๖๗๕,๐๐๐บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และส่วนที่เหลือจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สิบล้านบาทถ้วน) ขออนุมัติยืมเงินจาก สำนักวิทยบริการ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.17 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.18 รายงานผลการดำเนินการตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ และแผนการดำเนินงาน และแผนประมาณการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (ต.ค.๒๕๕๖ – ก.ย. ๒๕๕๘)
   รับทราบ
  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 รายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๕.๓.๑ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ คณะเภสัชศาสตร์
๕.๓.๒ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ สำนักวิทยบริการ
๕.๓.๓ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
๕.๓.๔ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๕.๓.๕ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์
๕.๓.๖ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์
   รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๘
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 กำหนดการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมนานาชาติ 18th WCCN “Agriculture,Food and Nutrition for Health and Wellness”
   รับทราบ
  คณะเกษตรศาสตร์