รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  9 /2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสด็จฯแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 ขอให้พิจารณาเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่
๔๓ กันเกราเกมส์
   รับทราบ
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 งบประมาณรายจ่ายตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  1.4 การกำหนดทิศทางแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๗๔ )
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  0.0 
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
   รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  0.0 
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการเสนอผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์
   - ถอนเรื่อง เนื่องจาก กองคลัง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๒)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
  เห็นชอบ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป    สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา    นำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบการใช้เงินคงเหลือสะสมของหน่วยงาน เพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑) มอบคณะ/หน่วยงานที่ขอใช้เงินคงเหลือสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดทำรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายเฉพาะรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยไม่รวมถึงงบรายจ่ายประจำหรืองานบริหารจัดการทั่วไป และให้แสดงข้อมูลเงินคงเหลือสะสมและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
๒) มอบคณะ/หน่วยงาน ตัดลดงบประมาณในโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
๓) มอบคณะ/หน่วยงาน แยกงบประมาณในโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
๔) มอบกองแผนงาน รวบรวมและสรุปข้อมูลแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อเสนอแนะ ๑) – ๓) และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 พิจารณาเห็นชอบผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล
   - เอกสารและรายงานการประชุมเสนอเป็นวาระลับ -
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและการตอบสนองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประกอบการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔)
   มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในด้านต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการวิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จัดทำรายละเอียดโครงการที่จะบรรจุในแผนอุดมศึกษาระยะ ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ โดยให้ประสานกับหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมการดำเนินงานดังกล่าว และส่งกองแผนงาน เพื่อสรุปข้อมูลแผนอุดมศึกษาระยะ ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ ของมหาวิทยาลัยต่อไป

  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 รายงานการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง กรกฎาคม ๒๕๕๘) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ระดับสำนัก และระดับมหาวิทยาลัย
   ๑. เห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระดับหลักสูตร คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า สำนัก และสถาบัน และอภิปรายผลการรายงานกันอย่างกว้างขวาง และมีมติมอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ดำเนินการดังนี้
๒. ปรับรูปแบบการนำเสนอให้สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมบทวิเคราะห์หรือข้อสังเกตที่พบในประเด็นที่สำคัญ
๓. ปรับชื่อวาระการนำเสนอให้สอดคล้องกับข้อมูลที่นำเสนอ โดยปรับ
เป็น “รายงานการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง กรกฎาคม ๒๕๕๘) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ระดับสำนัก และระดับมหาวิทยาลัย”
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   -ถอนเรื่อง-
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ๔.๕ เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน ๒ ฉบับ
๔.๕.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลและค่าตอบแทนบุคคลเพื่อเป็นผู้ป่วยจำลองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๕.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สนับสนุนแก่หน่วยงานซึ่งรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าฝึกปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๘
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ให้ปรับรวมประกาศทั้งสองฉบับ เป็นฉบับเดียวกัน และแก้ไขชื่อประกาศ
๒. การอ้างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควรอ้างระเบียบหรือกฎหมายด้านการเงิน
๓. ให้ ตัด อาจารย์พยาบาล เป็น อาจารย์ประจำแหล่งฝึก “ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติ (Pre-ceptor หมายถึง อาจารย์ ประจำแหล่งฝึกพิเศษสอนภาคปฎิบัติที่มีคุณสมบัติตามที่สภาการพยาบาลกำหนด ”
๔. ให้ปรับการเขียน “ข้อ ๓.๓ ค่าตอบแทน Preceptor “ (ให้ปรับการเขียนเป็นภาษาไทย ส่วนภาษาอังกฤษให้ใส่ เป็นวงเล็บ)
๕. ให้คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอข้อมูล เปรียบเทียบการกำหนดอัตราค่าตอบแทน จากหน่วยงานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 เสนอรายชื่อผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
   เห็นชอบ และเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๓. นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะ ๓ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
   เห็นชอบ และให้คณะเกษตรศาสตร์ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 การจัดทำบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต (Access Point) กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนและ
จุด ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Access Point) ที่ชัดเจน ในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงขออนุญาตให้ใช้พื้นที่
๒. ให้ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประสานกับ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา และผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อร่วมกันแก้ไขรายละเอียดในข้อ ๑๓ เรื่อง การขอขยายเวลาบันทึกขออนุญาตเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนจะดำเนินการลงนามกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต่อไป

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ

  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
   - ถอนเรื่อง โดย วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข จะต้องส่งรายงานผลการสอบบัญชี ให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นและนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป -
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอำนาจการบริหาร
จัดการของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
   รับทราบ
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การจัดทำบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต (Access Point) กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
    - ปรับเป็นวาระเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๘ –
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
   รับทราบ
  สำนักงานกฎหมายและนิติการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 (ร่าง)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หลังการปรับลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒
   รับทราบ
  กองแผนงาน