รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  9 /2559 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559
ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2559
   รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   ให้ชะลอเรื่อง เพื่อให้สำนักงานกฎหมายและนิติการ รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 8)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
   เห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบกำหนดการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
2. การสนับสนุนงบประมาณ ให้คณะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนต่าง โดยคิดเฉลี่ยเป็นรายบุคคลตามจำนวนนักศึกษา
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 กำหนดการใช้ระบบบริการการศึกษา (REG) ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2559
   เห็นชอบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษา พ.ศ. 2559
   เห็นชอบให้กองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษา พ.ศ. 2559 พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 (ร่าง) แนวปฏิบัติการใช้และการให้บริการห้องเรียนอาคารเรียนรวม
   มอบกองบริการการศึกษา ปรับปรุงอัตราค่าบริการห้องเรียนอาคารเรียนรวมเป็นอัตราเหมาจ่าย ตามข้อเสนอแนะที่ประชุม และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 พิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
   เห็นชอบให้จัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 60 ทุน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภท และคณะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   เห็นชอบ ดังนี้
1. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
2. รายละเอียดรายได้ค่าใช้จ่ายสำหรับ คณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559
3. การวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2559
   เห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
2. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา2558 รอบ 9 เดือน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน
   - รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ขอถอนเรื่อง เนื่องจากขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น -
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
   เห็นชอบ และเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. รองอธิการบดีหรือคณบดี จำนวน 2 คน
1.1 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ
1.2 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คนแต่ไม่เกิน 2 คน
2.1 นายราชพร ปทะวานิช กรรมการ
2.2 นายมานิต รุจิวโรดม กรรมการ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน
3.1 นายนภดล พัฒนะศิษอุบล กรรมการ
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
   เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.… และมอบโรงพิมพ์ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  โรงพิมพ์ ม.อุบลฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   เห็นชอบในหลักการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือ และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   เห็นชอบ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับแก้ กิจกรรมโครงการที่ 2,4 และ 5 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 ปฏิทิน/นโยบายและแนวทางการจัดทำและการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   เห็นชอบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.18 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   อนุมัติ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.19 (ร่าง) รายงานประจำปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สำนักวิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.20 (ร่าง) นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
   เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 การจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.1 รายงานผลการรับสมัครและผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.2 ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.3 กำหนดการทดสอบความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2559
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.4 การกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E- Meeting
   รับทราบ
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.5 รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.6 รายงานการประชุมเรื่อง การขอคืนพื้นที่ราชพัสดุเพื่อนำมารองรับโครงการ Social Enterprise
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.7 การจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2559
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.8 โครงการสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 8 (ปี 2559)
   รับทราบ
  สำนักวิทยบริการ