รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  9 /2552 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ  
  1.1 แนะนำประธานสภาอาจารย์
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2552
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 รายงานความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance) หอพักนักศึกษา
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 394 คน ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 และมีมติอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม สำหรับสาขา การปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ขอให้คณะรัฐศาสตร์ พิจารณาทบทวนระบบการประเมินการให้คะแนนของหลักสูตร การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับระบบการประเมินของหลักสูตรปกติ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552
   ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและมีมติเห็นชอบตามเสนอ นอกจากนี้ที่ประชุมได้ขอความร่วมมือคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ให้ร่วมกันประหยัดพลังงาน อันจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างเพียงพอ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
   ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลโล่รัตโนบล ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 การขอเทียบโอนการรับปริญญาจากหลักสูตรศิลปประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Applied Arts) เป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5 การขอเสนอเป็นมหาวิทยาลัยเจ้าภาพสำหรับเป็นที่ตั้งศูนย์ออสเตรเลียศึกษา
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.6 ขออนุมัติหลักการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในหมวดงบลงทุน (การก่อสร้างและการปรับปรุง) อาคารสถานที่
   ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และคณะกรรมการบริหารได้ขอให้พิจารณาปรับปรุงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ดังนี้
1.ถนนทางเชื่อมและระบบไฟฟ้าในไร่ฝึกทดลองของคณะเกษตรศาสตร์
2.ระบบจราจรและลานจอดรถ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.7 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาโฮมิโอพาธีย์ ประจำปีการศึกษา 2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  คณะเภสัชศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.8 แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2552
   ที่ประชุมมีมติให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จัดทำแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 โดยต้องไม่เกินจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.9 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.1 การลงนามในบันทึกการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา ระหว่างสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.2 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการแก้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.3 5.3 การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 29
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.4 รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.5 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี พร้อมทั้งทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.6 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์
   ที่ประชุมรับทราบ
  คณะบริหารศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.7 สถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
   ที่ประชุมรับทราบ
  คณะบริหารศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.8 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 การฟ้องร้องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมรับทราบ
  คณะบริหารศาสตร์