รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  9 /2551 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551
ห้องประชุมวารินชำราบ
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.1 แนะนำคณบดีคณะรัฐศาสตร์
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.2 สรุปผลการประชุม ทปอ. เรื่อง การแก้ไขปัญหาการว่างงานของบัณฑิตในอนาคต
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2551 (วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  แจ้งที่ประชุมทราบ  
  3.1 รายงานผลการรับฟังนโยบายจากฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมของท่านรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานงบประมาณ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  แจ้งที่ประชุมทราบ  
  3.2 งบบริหารสถานกีฬา
   ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  แจ้งที่ประชุมทราบ  
  3.3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2549 -2551
   ที่ประชุมรับทราบ
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  สืบเนื่อง  
  0.0 - ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  5.1 ผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยด้านการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและการประกันคุณภาพฯ
   ที่ประชุมรับทราบ
  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรพ.ศ. .............
   ที่ประชุมมีมติให้ตัดข้อความ ในหน้า 2 หมวดที่ 1 บททั่วไป (ข้อ 6/1 บุคลากรมหาวิทยาลัยผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ ถือว่าเป็นความผิดวินัย ) และขอให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  5.3 (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และขอให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพิจารณาปรับแก้ไข ร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2549 ในคราวต่อไป ดังนี้
หน้าที่ 3
1. ข้อ 10 (2) บรรทัดที่ 2 การบริหารจัดการ การเงิน บัญชี พัสดุ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยนอกระบบราชการ คำว่า วิทยาลัยนอกระบบราชการ ควรแก้ไขเป็น วิทยาลัยในกำกับ
2. (3) พิจารณาระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในทุกระดับและควรปรับปรุงแก้ไขตามที่คณบดีเสนอ ควรแก้ไขโดยพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อความโดยให้คณะกรรมการเป็นผู้เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่คณบดีและคณบดีควรเป็นผู้แก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอ
หน้า 4
1. ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานของวิทยาลัยและให้มีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบตามที่คณบดีจะมอบหมาย ควรเพิ่มผู้ช่วยคณบดี
2. (8) พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับวิทยาลัย ควรแก้ไขเป็น (8) ขอเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับวิทยาลัย ( เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเองได้ เพราะเป็นอำนาจของอธิการบดีในการพิจารณาแต่งตั้ง )
3. ข้อ 12 พิจารณาการใช้ข้อความในการกล่าวอ้างถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควรตรวจสอบให้ถูกต้อง โดยใช้ชื่อของระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ใช้บังคับอยู่จริง
  กองกฎหมาย  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  5.4 โครงการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรูปแบบการรายงานทางการเงินเพื่อ การตัดสินใจของผู้บริหาร
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และได้ให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. สำหรับโครงการการสัมมนาเกี่ยวกับรูปแบบการรายงานทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารจะต้องเน้นวัตถุประสงค์ที่สำคัญซึ่งเป็นนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยใน 2 เรื่องดังนี้
1.1 การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการดูรายละเอียดทางการเงินเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจต่างๆ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีความเป็นห่วงต่อผู้บริหารที่จะต้องไปรับผิดชอบความผิดทางการเงินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
1.2 การแก้ไขหรือเร่งดำเนินการในส่วนของกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด
2. ในการจัดโครงการดังกล่าวควรจัดให้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทางการเงินของส่วนกลาง/คณะ/และผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำบัญชีพึงรับพึงจ่ายในลักษณะกองทุน แผนงานและหน่วยงาน (ระบบบัญชีสามมิติ) ได้ร่วมหารือในการปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับความต้องการของทั้งฝ่ายแผนงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ครบถ้วนมากที่สุด
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  5.5 มาตรการในการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจการบริการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณในข้อ 5.1 และเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของประธานและคณะกรรมการ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  5.6 แผนแม่บทงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมรายละเอียดความเชื่อมโยงหัวข้อการวิจัยของมหาวิทยาลัยกับกลุ่มวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551 - 2553)และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  5.7 การขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  5.8 แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในช่วงปีการศึกษา 2552 -2555
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ชนชาติยูนานและมหาวิทยาลัยคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 สรุปผลการจัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 สรุปผลการร่วมงานนำเสนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและจัดนิทรรศการหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษา ในโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program)
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.6 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2552
   ที่ประชุมรับทราบ

  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.7 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551 ณ 30 กันยายน 2551
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.8 การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์