รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  9 /2554 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๕๔
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 นโยบายการศึกษาด้านอุดมศึกษาให้กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 การแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วาระพิเศษ) ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองโดยมีการแก้ไข
หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๑๓-๑๘ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะบริหารศาสตร์ ไปปรับปรุงกลยุทธ์เพิ่มเติม ที่เป็นลักษณะเด่นหรือเฉพาะของคณะอาจมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ขอให้กองแผนงานพิจารณาดำเนินการเร่งรัดและรวบรวมแผนกลยุทธ์ระยะเวลา ๕ ปี
และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของทุกหน่วยงาน โดยกำหนดให้นำส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน้า ๑๘ บรรทัดที่ ๔-๙ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานรวบรวมแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยกำหนดให้นำส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้เพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
หน้า ๒๑ บรรทัดที่ ๘-๑๐ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอให้นำตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ ๓ ที่มีผลการประเมินที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์มาพิจารณาร่วมกันในการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
หน้า ๒๔ บรรทัดที่ ๑-๔ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : มอบกองคลังพิจารณาปรับแก้ไขการนำเสนอรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยให้ตรวจสอบรายละเอียดการรายงานสถานะทางการเงินของทุกคณะให้ครบถ้วน และขอให้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๓ โดยขอให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในวาระเวียนก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระเวียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ )2.2.1 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๙ ) จำนวน ๒ คน
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.3 2.2.2 รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ไตรมาส ๓
   รับรองรายงานการประชุมโดยขอให้กองคลังพิจารณาปรับแก้ไข รายงานทางการเงินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  0.0 ไม่มี
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๓ )
   เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑๑ คน
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตนโนบล ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๔
   -เสนอเป็นวาระลับ-
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่วงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน นำเสนอกิจกรรมเพื่อให้ได้ข้อสรุปและนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
   นำเสนอเพื่อพิจารณา ในการประชุม(วาระพิเศษ) ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี
   นำเสนอเพื่อพิจารณา ในการประชุม(วาระพิเศษ) ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   เห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นำโครงสร้างไปปรับแก้ไขการตั้งชื่อกลุ่มงาน โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 การขอความอนุเคราะห์จุดจอดรถแท็กซี่มิเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบในหลักการ โดยในเบื้องต้นกำหนดจุดจอดรถแท๊กซี่มิเตอร์บริเวณด้านหน้าสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว และให้สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พิจารณาในรายละเอียดที่ควรคำนึงโดยเฉพาะประเด็นความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบในหลักการ และมอบให้คณบดีคณะบริหารศาสตร์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาถึงแนวทางและผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับเพื่อความรอบคอบในการดำเนินการกับบริษัท ยูมีเดียพลัส จำกัด ต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้และแนวทางการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
   เห็นชอบตามเสนอ โดยคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ควรพิจารณาผนวกค่าเป้าหมายกับแผนการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถติดตามการรายงานผลการปฏิบัติที่ครบถ้วนทุกด้าน และให้งานประกันคุณภาพติดตามผลการดำเนินงานต่อไป
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 รายงานผลการเบิกจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าตามปริมาณการใช้จ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ของคณะ/สำนัก
   เห็นชอบให้คณะ/สำนัก เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้า และมอบกองแผนงานและกองคลังจัดทำรายละเอียดงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๕๕ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 การเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
   เห็นชอบมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลในการดำเนินการที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 หลักเกณฑ์และกลไกการให้ความช่วยเหลือสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
   เห็นชอบและมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานกรณีมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 ก้าวต่อไปของสถาบันอุดมศึกษาไทยในตลาดอาเซียน
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี ๒๕๕๔
   รับทราบ
  คณะเกษตรศาสตร์  
  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดงาน    คณะเกษตรศาสตร์    ดำเนินการเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 รายงานประจำปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   รับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 โครงการ Mini UKM ครั้งที่ ๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 สรุปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ และ ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   : รับทราบ ทั้งนี้ขอความร่วมมือคณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณากำกับและควบคุมการค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตลอดจนค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 การใช้ระบบ WIFI และ หรือ 3G เพื่อรองรับการให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร
   เห็นชอบให้ดำเนินการและมอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประสานในรายละเอียดเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท AIS และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาท์ (Clearing House) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   รับทราบ และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะต่างๆให้รับทราบต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   ให้ฝ่ายวิชาการ พิจารณา ทบทวนให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.....
   เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ..... และให้กองกฎหมายเพื่อพิจารณานำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 การประชุม APEC – Ubon Ratchathani International Symposium 2011 – Innovation on Problem Solving Based Mathematics Textbook and E-textbooks
   เห็นชอบและมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประสานงานหลักและดำเนินการจัดทำแผนประมาณการค่าใช้จ่าย และให้ความอนุเคราะห์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.6 สรุปผลการตรวจติดตามการประเมินหน่วยงานราชการในจังหวัดตามโครงการอุบลเมืองสะอาด
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.7 การเลื่อนวันรับรองสำเร็จการศึกษา และวันส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการรับรองการสำเร็จการศึกษาจากคณะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
   เห็นชอบให้ดำเนินการปรับปฏิทินการศึกษา ดังนี้ ๑. กำหนดวันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจำคณะให้การรับรองการสำเร็จการศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ๒. กำหนดวันสุดท้ายที่คณะส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่ผ่านการรับรองการสำเร็จการศึกษาและมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๓. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณารับรองการสำเร็จการศึกษาใน การประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ ในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.8 ติดตั้งซอฟต์แวร์โปรแกรมสำเร็จรูป (KKUFMIS) และติดตามประเมินการใช้งาน
   รับทราบ โดยที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ขอให้ศึกษาระบบ KKUFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินของกองทุน ซึ่งมีประกาศการใช้เงินแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน
๒. เสนอให้กองคลังจัดประชุมเกี่ยวกับระบบ KKUFMIS ให้กับผู้บริหารก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.9 รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะ/หน่วยงาน ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔
   : รับทราบ โดยทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้คณะ/สำนัก นำส่งรายงานบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับกองคลังรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.10 ๖.๑๐ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชา สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕
   เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ขอให้โครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์ประสานคณะ/สำนักที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.11 (ร่าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔
   เห็นชอบ และขอให้กองกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องของ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ และนำเสนออธิการบดีลงนามต่อไป
  กองกฎหมาย