รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  9 /2555 เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2555
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การมอบหมายประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555
   
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๙ บรรทัดที่ ๓๒ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : รับทราบเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ของชุนชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ศึกษา รวบรวม ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง เพิ่มเติม เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และควรตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๓๒ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม :เห็นชอบการสนับสนุนทุนการศึกษา และมอบโครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์ ประสานขอความร่วมมือจากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สำนัก พิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา จำนวนทุน และรายละเอียดทุนที่ให้การสนับสนุน เพื่อพิจารณาการสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย และประสานงานรับเข้าเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและรับทุนต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 (ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
   เห็นชอบให้โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาปรับแก้ไข(ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ สำหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
   เห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองกฎหมาย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 รายงานการเสียชีวิตของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และการให้ความช่วยเหลือ
   มอบงานกิจการนักศึกษา ประสานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปพิจารณาจัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันปัญหาของนักศึกษาในภาพรวมต่อไป
  คณะนิติศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขออนุญาตใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sports Complex)
   เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ขอให้จังหวัดมุกดาหารพิจารณาดำเนินการดังนี้ ๑. ระบุประเภทสนามกีฬาที่จะดำเนินการพร้อมระบุ ตำแหน่ง พื้นที่การใช้งาน ๒. ขอให้จังหวัดมุกดาหาร/วิทยาเขตมุกดาหาร กำหนดรายละเอียดการดำเนินการและผู้ดูแลรักษาให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้ศึกษาต้นแบบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วิทยาเขตมุกดาหาร  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จำนวน ๑,๕๕๓,๑๙๕ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท) และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจำนวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาท)
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขอความเห็นชอบดำเนินการขยายพื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WIFI)
   เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้มอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และโครงการจัดตั้ง กองกฎหมาย ร่วมกันพิจารณาดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
   มอบกองแผนงานพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 การปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
   เห็นชอบให้โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อม นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาเป็นแนวทางสำหรับปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 การบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบในแนวทางที่ ๑ และขอให้มหาวิทยาลัยมีการศึกษาระบบน้ำเสียของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการป้องกันอันตรายจากน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีที่มาจากพื้นที่การศึกษาของแหล่งน้ำในหนองอีเจม
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 โครงการพัฒนาอาจารย์
   เห็นชอบในหลักการ และมอบฝ่ายวิชาการ กำหนดรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน เพื่อดำเนินการต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ขอความเห็นชอบเงินสำรองจ่ายตามวัตถุประสงค์
   เห็นชอบและขอให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  งานพัสดุ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓)
   เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓) จำนวน ๖๒ คน โดยจำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๔๔ คน ปริญญาเอก จำนวน ๑๘ คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยแจ้งสรุปสาระสำคัญการประชุมโครงการความร่วมมือต่างๆ
   รับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 จำนวนผู้ได้รับทุนประเภทต่างๆ ที่สมัครผ่านงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   รับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 รายงานผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 การปรับปรุงกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 การจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  คณะบริหารศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 สรุปจำนวนนักศึกษาที่มารายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 รายงานผลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕
   รับทราบและขอให้มีการทบทวนแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับผลการรับจริง
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.8 กำหนดช่วงวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.9 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ จังหวัดมุกดาหาร
   รับทราบ
  วิทยาเขตมุกดาหาร  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.10 รายงานประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๔
   รับทราบ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.11 รายงานประจำปี คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
   รับทราบ
  คณะรัฐศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.12 รายงานประจำปี คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
   รับทราบ
  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.13 รายงานสถานะทางการเงิน ไตรมาส ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
   รับทราบ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 นโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
   เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ให้รวมประเด็นรายรับจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และรายรับจากค่าจำหน่ายผลผลิตจากงานบริการชุมชนและการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์,รายรับค่าตรวจสอบโครโมโซมของคณะวิทยาศาสตร์,รายรับค่าทดสอบวัสดุของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น “รายรับจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การบริการชุมชนและการเรียนการสอน ” โดยจัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ ๙๐
๒. ตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงรายละเอียดในส่วนเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาให้ถูกต้อง ตามที่เรียกเก็บจากนักศึกษา และสำหรับรายรับที่จัดสรรให้สำนักงานอธิการบดี ให้ระบุหลักเกณฑ์การจัดสรรให้หน่วยงานภายในเพิ่มเติม (ถ้ามี)
๓. ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมการจัดสรรค่าบำรุงห้องสมุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สำนักวิทยบริการเพิ่มเติม เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้รับการจัดสรร
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
   รับทราบ และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
   เห็นชอบ ทั้งนี้ขอให้ประสานโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดทำข้อตกลงให้ถูกต้องและนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.6 รายงานผลการแบ่งส่วนราชการ และส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ ทั้งนี้มอบโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ประสานโครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อปรับปรุงชื่อหน่วยงานให้ถูกต้องตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.7 (ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการด้านการผลิตและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
   เห็นชอบให้ปรับแก้ไขร่างประกาศดังกล่าว ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.8 การจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) การบริหารจัดการโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสำหรับเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น
   เห็นชอบ ทั้งนี้ขอให้ประสานโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดทำข้อตกลงให้ถูกต้องและนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.9 งานวิจัย นวัตกรรม และบริการเพื่อการพัฒนาอีสานใต้
   รับทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.10 กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสถาปนาโดยพร้อมเพรียงกัน จึงเห็นควรแจ้งงดจัดการเรียนการสอนในภาคเช้า วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  งานสารบรรณ กองกลาง