รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  9 /2556 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่ออังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
   รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ หน้า ๑๘ บรรทัดที่ ๑๕-๑๙ แก้ไขมติที่ประชุม จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบให้สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบรายละเอียด
เกี่ยวกับประเด็นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ จากการใช้ผลสอบรายวิชาสถิติแทนการสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้วหรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอวาระขออนุมัติปริญญาแก่นักศึกษาต่อไป
แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดในประเด็น
ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ จากการให้ใช้ผลสอบรายวิชาสถิติแทนการ
สอบผ่านภาษาต่างประเทศอีกอย่างน้อย ๑ ภาษา ได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้วหรือไม่
ถ้ายังไม่ได้ดำเนินการ ให้หลักสูตร/คณะ ดำเนินการขออนุมัติเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หากดำเนินการขออนุมัติไว้แล้ว ให้สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๕
   รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 กำหนดการและรายชื่อคณะกรรมการประเมินภายใน ระดับสถาบัน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.4 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   เห็นชอบและให้คณะทำงานแต่ละชุดแยกการดำเนินการและกำหนดกิจกรรม/เสนอแผนและงบประมาณสำหรับการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ๔.๑ การเสนอ(ร่าง) ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๔.๑.๑ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ฝึกสอนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๖
๔.๑.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
๔.๑.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเครื่องหมายสามารถทางกีฬา
พ.ศ. ๒๕๕๖
    ๔.๑.๑ ทั้งนี้ ที่ประชุม มีการพิจารณาอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ควรปรับแก้ไขวิธีการเขียนให้ถูกต้อง โดยเพิ่มเติม คำจำกัดความ หลักเกณฑ์ที่จะจ่ายเงินสมนาคุณโดยหมวดใด
มติที่ประชุม : มอบให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา นำกลับไปพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
๔.๑.๒ มติที่ประชุม : มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ศึกษาข้อมูลของกองทุนพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมงานด้านการพัฒนากีฬา ถ้าระเบียบกองทุนไม่ครอบคลุมการจัดสรรให้แก้ปรับปรุงระเบียบดังกล่าว และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในครั้งต่อไป

๔.๑.๓ มติที่ประชุม : มอบให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา นำกลับไปพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรูปแบบวิธีการเขียนให้ถูกต้อง
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ๔.๒ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษของระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑)
๔.๒.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คน
๔.๒.๒ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๒,๔๕๑ คน
๔.๒.๓ ขอความเห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมตามประกาศให้ปริญญา
เกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๙ คน
๔.๒.๔ ขอความเห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษของผู้สำเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร จำนวน ๓ คน
   ๔.๒.๑
มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

๔.๒.๒
มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๒,๔๕๑ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

๔.๒.๓
มติที่ประชุม : เห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมตามประกาศให้ปริญญาเกียรติ
นิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๕ จำนวน ๙ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

๔.๒.๔
มติที่ประชุม : เห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษของผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร จำนวน ๓ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
   เห็นชอบและเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๕ ในส่วนเงินรายได้
   เห็นชอบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
   เห็นชอบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 นโยบาย แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบุคมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
   เห็นชอบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
   เห็นชอบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๙ เดือน)
   เห็นชอบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 โครงการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
   เห็นชอบ
  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 โครงการขอรับการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
   เห็นชอบ
  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 ขอรับการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑)
   -ให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป-
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๓๙ คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๒๙ คน และระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๐ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ กรณีราย นางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ราย นางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ ให้สำเร็จการศึกษาในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารศาสตร์ มีมติรับรองการสำเร็จการศึกษาของ นางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เนื่องจากเป็นการดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนของคณะบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัย และเพื่อยังประโยชน์แก่นักศึกษา มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เสนอขออนุมัติปริญญาแก่นักศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ กรณีราย Mrs.Linda Nowakowski
   มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ใช้บทความทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “Discussion of Alternatives” จากวารสาร Interconnection Issue ๔ ปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ของราย Mrs. Linda Nowakowski นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอสำเร็จการศึกษาโดยอนุโลม ด้วยเหตุข้อขัดข้องในการบริหารจัดการหลักสูตรและคณะ
ดังนั้นเพื่อยังประโยชน์ให้กับนักศึกษา จึงเห็นควรอนุโลมเรื่องบทความทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อขออนุมัติการสำเร็จการศึกษา โดยวันสำเร็จการศึกษาของ Mrs. Linda Nowakowski ให้เป็นตามมติคณะกรรมการประจำคณะบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และเห็นควรเสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 (ร่าง)ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖
   เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.17 การลงนามความร่วมมือระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
   เห็นชอบ
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.18 รายงานความก้าวหน้าการจัดอบรมการใช้ระบบ TQF
   เห็นชอบในการนำระบบ UBU TQF MAPPER ไปใช้ในการบริหาร
จัดการหลักสูตร และรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 โครงการสัมมนาทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไป
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการอ่านและจัดหาทรัพยากร “LIB UBU Book Fair”
   รับทราบ
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 แจ้งสถานะของทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ดำเนินการโดยสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน (มิถุนายน ๒๕๕๖)
   รับทราบ
  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 รายงานประจำปี ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 สรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ช่วงเปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.8 ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับ
ปริญญาตรี วิธีรับตรงประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.9 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.10 รายงานการดำเนินงานการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๗
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.1 หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การผลิตอาหาร)
   เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บรรจุในแผนการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.2 ขออนุมัติเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.4 การพิจารณา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   เห็นชอบ
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.5 การพิจารณาเพิ่มเติมแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒)
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.6 รายงานประจำปี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
  กองแผนงาน