รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  9 /2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557
ห้องประชุมวารินชำราบ
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗7 เมื่อวันอังคารที่ ๘ กรกฎคาคม ๒๕๕๗
   รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติจัดการขยะและของเสียอันตราย ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗
   เห็นชอบ ให้สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำไปปรับแก้ไขตรวจสอบ ข้อความและรายการในบัญชีแนบท้ายประกาศให้ถูกต้อง และให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติจัดการขยะและของเสียอันตราย ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศฉบับลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 วิธีการคัดเลือกและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
   ๑. เห็นชอบ วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒. เห็นชอบการกำหนดสัดส่วนการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้
๒.๑) การกำหนดสัดส่วนวิธีรับตรง ๘๐% และวิธีรับผ่านส่วนกลาง
๒๐%
๒.๒) สัดส่วนวิธีรับตรงพื้นที่ ๖๐% วิธีรับตรงโควตาพิเศษ ๒๕%
วิธีรับตรงทั่วไป ๑๕ %
ทั้งนี้ ให้ปรับวิธีรับตรงโควตาขยายโอกาสทางการศึกษาอยู่ภายใต้กรอบ
สัดส่วนของวิธีรับตรงตามโควตาพิเศษ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๓)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๓) จำนวน ๑๗ คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๑๕ คน ระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์
   มอบ สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ปรับรูปแบบการเขียนประกาศ จัดกลุ่มที่มีลักษณะเดียวกัน กำหนดในหัวข้อเดียวกัน และนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 การจัดสรรค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษาให้กับสำนักวิทยบริการ และ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
   เห็นชอบในการจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับสำนักวิทยบริการ และ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หน่วยงานละ ๕๐๐ บาท /ต่อหัว/ต่อคน โดยมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี นางสาวจันทรา พุกชัยวานิชย์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
   เห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี นางสาวจันทรา พุกชัยวานิชย์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ให้ขยายเวลาการศึกษา ๑ ภาคการศึกษาปกติ ด้วยเหตุจำเป็น
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 วิธีการคัดเลือกและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
   -ที่ประชุมปรับไปพิจารณาในวาระสืบเนื่อง ๓.๒ –
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
   มอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นำข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของสำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาเทียบเคียงอัตราค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ตัดข้อความ ใน ข้อ ๒ (๕) (ก) มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ และให้ยกข้อความ “และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี ในกรณีศึกษาในประเทศ”ไปเขียนไว้ในข้อ (ข)
๒. ตัดข้อความ ๒ (๖) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น หรือผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านอื่น ตามที่สถานศึกษานั้นกำหนดอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเข้าศึกษาในสถาบันนั้นไป
๓. แก้ไขข้อความในข้อ ๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุน “ การให้ทุน....โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรร.. แก้ไขเป็น ”การให้ทุน....โดยคณะพยาบาลศาสตร์ จะจัดสรร...”
๔. ตัดและเพิ่มแก้ไขข้อความใน ข้อ ๓ “ (ข) ค่าหนังสือ ตำรา และค่าบริการในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาให้เบิกแบบเหมาจ่าย ปีละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยแนบหลักฐานการจ่าย”
๕. ตัดข้อความในข้อ ๔ (๗) “หากผู้รับทุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์อาจนำเหตุที่ผู้รับทุนไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมาประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างด้วย”
๖. ตัดข้อความใน ข้อ ๖ การเบิกจ่ายตาม ๓
(ก) ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ใช้ใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษา
(ข) ค่าหนังสือ ตำรา และค่าบริการในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาใช้ใบสำคัญรับเงิน
(ค) ค่าเดินทาง
กรณีเดินทางโดยรถประจำทางหรือรถไฟ ใช้กากตั๋วโดยสาร
กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ใช้ใบเสร็จรับเงินและ Boarding pass
ทั้งนี้ ต้องเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณนั้นๆ กรณีมีค่าปรับใดๆไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายได้
๗. ให้คณะพยาบาลศาสตร์ ปรับวิธีการเขียนกำหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับระยะเวลาการให้ทุนเพื่อการศึกษา เพื่อป้องกันการเรียนเกินระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้คณะพยาบาลศาสตร์ นำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗
   ชอถอนเรื่อง
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์
   : เห็นชอบ ให้คณะวิทยาศาสตร์ นำไปปรับเพิ่มเติมรายละเอียด ใน ข้อ ๗ และจัดทำประกาศและเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งและบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีงา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ...
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. เพิ่มข้อความ ในข้อ ๔ เป็น “ ๔.๗ ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ได้จากการดำเนินงานของศูนย์”
๒. เพิ่มข้อความในข้อ ๕ วรรคท้าย “…ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการและหัวหน้าศูนย์”
๓. แก้ไขและเพิ่มข้อความในข้อ ๖ รายได้ของศูนย์มาจาก แก้ไขเป็น
“ ข้อ ๖ รายได้และรายจ่ายของศูนย์
๖.๑ รายได้ของศูนย์มาจาก
๑) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรร
๒) กำไรและดอกผลจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ของศูนย์
๓) เงินและทรัพย์สินที่ได้จากผลประโยชน์จากงานวิจัย
๔) เงินและทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค
๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ
๖.๒ รายจ่ายของศูนย์ประกอบด้วย
๑) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินการของศูนย์
๒) ร้อยละ ๕ ของรายได้ที่นำเข้าเป็นรายได้มหาวิทยาลัย
๓) ร้อยละ ๕ ของรายได้ที่นำเข้าเป็นเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
๔) รายจ่ายอื่นๆ ตามที่กำหนด ”
๔. แก้ไขข้อความข้อ ๗ (๗.๑) เป็น “...ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงา คณะเกษตรศาสตร์”
๕. ตัดข้อ ๗(๗.๒) “(๗.๒) การรับเงินรายได้จากการดำเนินงานของศูนย์ จะต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย โดยอนุโลม”
๖. เพิ่มข้อความในข้อ ๗ (๗.๙) เป็น “(๗.๙) ให้หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี...”
๗ . ให้ปรับการเขียนให้เป็นหมวดหมู่ เช่นหมวดค่าใช้จ่าย หมวดรายรับ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้คณะเกษตรศาสตร์ นำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 ขออนุมัติตั้งแผนปฎิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพิ่มเติม จากเงินเหลือจ่ายสะสมของสำนักวิทยบริการ
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ เงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพิ่มเติม
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ....
   มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประสานกับกองคลัง เพื่อตรวจสอบและปรับแก้ไข และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้ตรวจสอบการอ้างระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ในวรรค ๒ ของ(ร่าง)ประกาศฯ
๒. ให้เพิ่มเติม คำนิยาม “แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอก” เพิ่ม “แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอก ที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ”
๓. ให้ตัด ข้อ ๕ การกำหนดอัตราค่าตอบแทนหรือเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนในข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ตามความจำเป็นและเหมาะสม และความขาดแคลนของแพทย์ในสาขานั้นๆ โดยที่เป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการและวิทยาลัย
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
   อนุัมติ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.17 ขอเสนอจัดทำประกันสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   อนุมัติ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.18 แนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินค่าสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ
   ๑) รับทราบแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินค่าสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าสมัคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒) ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินค่าสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าสมัครในปีการศึกษานั้นๆให้กับคณะต่างๆตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๓) เห็นชอบในการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในรายการเงินรายได้ค่าสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามขั้นตอนต่อไป

  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ( ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้มีการปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ให้กับ คณะ/สำนัก โดยมอบ กองแผนงาน เป็นผู้ดำเนินการเพื่อหารือกับสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.20 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.21 ขอความเห็นชอบในการต่อสัญญาและสนับสนุนทุนร่วมวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   -ขอถอนเรื่อง-
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานงบการเงินคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    รับทราบ
  คณะบริหารศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๖ โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน
   รับทราบ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 แจ้งวงเงินจัดสรรสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 การลงนามใน Umbrella Agreement กับ เครือข่าย ASEA-UNINET
   รับทราบ
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Google Apps for Education (GAFE)
   รับทราบ
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติจัดการขยะและของเสียอันตราย ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗
   -ที่ประชุมปรับไปบรรจุในวาระสืบเนื่อง ๓.๑-
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.8 รายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๕.๘.๑ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ คณะบริหารศาสตร์
๕.๘.๒ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ คณะนิติศาสตร์
๕.๘.๓ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ คณะเกษตรศาสตร์
๕.๘.๔ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ คณะศิลปศาสตร์
   รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.9 รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
   รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป
  คณะนิติศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.10 รายงานผลการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา