แสดงรายละเอียดข้อมูล คณะ/หน่วยงาน

รหัส
หน่วยงาน/คณะ/สำนัก
  0
 ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
  1
 คณะเกษตรศาสตร์ 
  2
 คณะวิทยาศาสตร์ 
  3
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  4
 คณะบริหารศาสตร์ 
  5
 คณะเภสัชศาสตร์ 
  6
 คณะศิลปศาสตร์ 
  7
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  8
 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
  9
 คณะนิติศาสตร์ 
  10
 คณะรัฐศาสตร์ 
  11
 สำนักวิทยบริการ 
  12
 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
  13
 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
  14
 กองบริการการศึกษา 
  15
 กองคลัง 
  16
 งานสารบรรณ กองกลาง 
  17
 กองแผนงาน 
  18
 กองส่งเสริมการวิจัยฯ 
  19
 งานวิเทศสัมพันธ์ 
  20
 งานประกันคุณภาพฯ 
  21
 งานกิจการนักศึกษา 
  22
 กองบริหารกายภาพฯ 
  23
 หน่วยตรวจสอบภายใน 
  24
 สภาอาจารย์ 
  25
 โรงพิมพ์ ม.อุบลฯ 
  26
 กองการเจ้าหน้าที่ 
  27
 สภาอาจารย์ 
  28
 งานพัสดุ 
  29
 กองกฎหมาย 
  30
 โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
  31
 กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
  32
 คณะพยาบาลศาสตร์ 
  33
 ประธานที่ประชุม 
  34
 วิทยาเขตมุกดาหาร 
  35
 งานบริหารบัณฑิตศึกษา 
  36
 หน่วยการเรียนการสอน มุกดาหาร 
  37
 สำนักงานตรวจสอบภายใน 
  38
 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
  39
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
  40
 สำนักงานกฎหมายและนิติการ 
  41
 สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  42
 สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
  43
 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  44
 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 
  45
 สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
  46
 สำนักงานพัฒนานักศึกษา 
  47
 สำนักงานสภาอาจารย์ 
  48
 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
  49
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  50
 สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  51
 สำนักวิทยบริการ 
  52
 งานบริหารทั่วไป กองกลาง 
  53
 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
  56
 งานประชาสัมพันธ์และชุมชมภายใน 
  57
 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ