แสดงรายละเอียดข้อมูล ระเบียบวาระต่าง

รหัส
ระเบียบวาระ
  1
 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  2
 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
  3
 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
  4
 เรื่องสืบเนื่อง 
  5
 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  6
 เรื่องอื่นๆ