รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3 /2548
เมื่อ 21 เมษายน 2548
ห้องประชุมอุบลฯ 2 ชั้น 4 อาคารบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30
ปิดเวลา     13.00
ผู้จดรายงานการประชุม นางอุษา บุญชื่น ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 ผศ.ทวีคุณ สวรรค์ตรานนท์