รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 5 /2540
เมื่อ 7 สิงหาคม 2540
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30 น
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 การเข้าร่วมการประชุม ทปอ. ครั้งที่ 2/2540 ณ จังหวัดเชียงใหม่   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.2 ข้อคิดเห็นจากรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณารับรองรายการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  3.1 การพิจารณาปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบดังนี้
(1)ให้มหาวิทยาลัยปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยให้เรียกเก็บแบบเหมาจ่ายเป็นรายปี สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิจ และค่ากิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่จะต้องจ่าย ดังนี้
-อัตรา 10,000.-บาทต่อ 1ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาทั่วไป
-อัตรา 20,000.-บาทต่อ 1ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์,คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-อัตรา 1,5000.-บาทต่อ 1ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อนึ่ง คณะฯมีแผนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว เนื่องจากนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวจะต้องเรียนภาษาอังกฤษถึง 52หน่วยกิต
ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าประกันของเสียหายตามความจำเป็นของการเข้าไปใช้สถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป และในการบริหารเงินเหมาจ่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆนั้นมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆไป
นอกจากนี้ นางวรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว
(2)ให้กองบริการการศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ และรีบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทันใช้กับนักศึกษาใหม่ แล้วนำเสนอในคราวประชุมต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  3.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการการใช้ห้องประชุม สำหรับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในร่างประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ให้เพิ่มเติม ห้องประชุมวิทยบริการ (แอร์) จำนวนคนจุได้ประมาณ 40 คน ราคา 1,500.-บาท/วัน (อุปกรณ์และเครื่องเสียงครบทุกอย่าง) แล้วให้ประกาศใช้ต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  4.1 กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2539   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ จักได้จัดให้มีการประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.2 รองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษลาออกจากตำแหน่ง   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  4.3 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ในการนำเสนอข้อมูลในคราวต่อไป ที่ประชุมเห็นชอบให้กองคลังนำเสนอสรุปรายรับ-รายจ่ายให้ชัดเจนขึ้น
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  5.1 การพิจารณากำหนดรูปแบบวุฒิบัตรของมหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ดังนี้
-กรณีที่ 1 คณะ/สถาบัน/สำนัก เป็นผู้จัดอบรม
ให้ คณบดี/ผู้อำนวยการ เป็นผู้เซ็นชื่อในวุฒิบัตร
-กรณีที่ 2 หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้จัดอบรม
ให้ อธิการบดี เป็นผู้เซ็นชื่อในวุฒิบัตร
-กรณีที่ 3 มหาวิทยาลัยร่วมจัดอบรมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้ อธิการบดีกับหัวหน้าหน่วยงานที่ร่มจัดอบรม เซ็นชื่อร่วมกันในวุฒิบัตร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  5.2 ข้อสังเกตจากคณะกรรมการพิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังฯ เกี่ยวกับการดำเนินการเสนอขอกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  นางวรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ชี้แจงต่ออธิการบดีว่า ในการดำเนินการของกรอบอัตรากำลังต่อทบวงมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอกรอบจากที่หน่วยงานร้องขอโดยไม่ได้ตัดคำขอของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งออกทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในการวินิจฉัยของทบวงฯ ได้ใช้เกณฑ์ค่า FTES (Full Time Equivalent)คือ อาจารย์ 1คน ต่อ นักศึกษา 18 คนซึ้งมีบางหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการตามมาตรฐานที่ ก.ม.กำหนด และโดยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลายหน่วยงานเอาภาระงานของวิชาเลือกมาคำนวณแทนวิชาบังคับ ซึ้งในบัญหานี้ มหาวิทยาลัยควรจะมีนโยบายจัดสอนวิชาพื้นฐานที่ชัดเจน เนื่องจากในการเสนอขอกรอบอัตรา จะพิจารณาจากภาระงานอย่างเดียวไม่ได้
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง 
  5.3 ขอให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางในการประสานการระดมทุนสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลง   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ นายสมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดี จักได้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อดำเนินการต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 6
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  6.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินกองทุนเงินรายได้จากการชดใช้เงินของผู้ผิดสัญญาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบโดยไม่มีข้อแก้ไข ทั้งนี้ ให้นิติกรนำเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 30 สิงหาคม 2540
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะเภสัชศาสตร์
เรื่อง 
  6.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางในการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในระดับตำกว่างาน และการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการสาย ข-ค ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบและให้ดำเนินการตามเสนอ
อนึ่ง นางวรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี และการประชุมสัมมนาในระดับมหาวิทยาลัยทุกประเภท ซึ้งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1.ในที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ให้รวมผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ในการประชุมดังกล่าวด้วย เนื่องจากลักษณะงานของหน่วยงานทั้งสองเป็นการให้บริการแก่ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย
2. –ให้คณะ/หน่วยงานบรรจุเรื่องการประชุม/สัมมนาในแผนปฏิบัติการแล้วต่อที่ประชุมผู้บริหารในขั้นที่จะปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้บริหารจะพิจารณากำหนดจำนวนและผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาว่าจะให้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยกำหนดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา หรือจะให้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาตามความสมัครใจ ทั้งนี้ หากคณะ/หน่วยงานแจ้ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา หรือ มีคำสั่งมหาวิทยาลัยให้ข้าราชการผู้ใดเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาแล้วข้าราชการผู้นั้นไม่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา ให้คณะ/หน่วยงานชี้แจงต่ออธิการบดีและให้คณะ/หน่วยงานนั้นๆรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ปิดเวลา     11.00 น
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล