รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 6 /2540
เมื่อ 28 สิงหาคม 2540
ห้องประชุม 404 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
11.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2541 หลังการปรับลดงบประมาณแล้ว   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 ร่างโครงการพัฒนาสาขาวิชาภาษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2540-2549)   มติที่ประชุม :  ภายหลังจาก นางภัทรียา วิสัยจร ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมได้ชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอโครงการดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 30 สิงหาคม 2540 ทั้งนี้ ให้สถาบันภาษาและวัฒนธรรมพิจารณาเปลี่ยนชื่อหน่วยงานที่ใช้ชื่อว่า ศูนย์ ทุกแห่งในโครงการกดังกล่าวเป็นชื่ออื่นตามแต่จะเห็นสมควร ทั้งนี้ เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดความไม่ชัดเจนได้ เนื่องจากในพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส่วนราชการนั้น ศูนย์มีฐานะเทียบเท่าคณะ/สถาบัน/สำนัก และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยให้ความเห็นในเรื่องนี้ไว้แล้ว
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  2.2 การบริหารเงินงบประมาณ พ.ศ. 2540 งวดที่ 3   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  2.2 การบริหารเงินงบประมาณ พ.ศ. 2540 งวดที่ 3   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  3.1 ร่างโครงการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541 คณะศิลปะศาสตร์ และร่างโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541คณะศิลปศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในเนื้อหาของร่างโครงการดังกล่าวแล้วให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 30 สิงหาคม 2540
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะศิลปศาสตร์
เรื่อง 
  3.2 การสำรองจ่ายจากงบประมาณสำนักวิทยบริการในการให้บริการผลิตสื่อ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายอดการใช้บริการในส่วนที่เกินของหน่วยงานต่างๆ มีจำนวนไม่มากนัก ประกอบกับใกล้ระยะสิ้นปีงบประมาณพ.ศ. 2540 และเห็นว่างบประมาณของกองบริการการศึกษายังมีเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก จึงพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้
1.ในงบประมาณพ.ศ. 2540 ให้สำนักวิทยบริการทำความตกลงกับกองบริการการศึกษา
2.ในปีงบประมาณต่อปี ให้สำนักวิทยบริการแจ้งยอดการใช้บริการให้แต่ละคณะ/หน่วยงานทราบแล้วให้สำนักวิทยบริการแจ้งเบิกจ่ายที่คณะ/หน่วยงาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  สำนักวิทยบริการ
ปิดเวลา     12.00 น.
ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นางนลินี ธนสันติ