รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 7 /2540
เมื่อ 11 กันยายน 2540
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยไม่มีข้อแก้ไข
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  2.2 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ 6/2540 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยให้แก้ไข ดังนี้
-หน้า 5 ข้อ 2 ให้แก้ไขข้อความเป็น ในปีงบประมาณต่อไป ให้สำนักวิทยบริการแจ้งยอดการใช้บริการในปีที่ผ่านมาให้แต่ละคณะ/หน่วยงานทราบและกันงบประมาณไว้ แล้วให้สำนักวิทยบริการแจ้งเบิกจ่ายที่คณะ/หน่วยงาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1.แผนการขออนุมัติเงินประจำงวดในหมวดรายจ่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2541
-เห็นชอบตามกองแผนงานเสนอ
2.แนวทางในการบริหารงบประมาณหมวดค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541
-ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามข้อ 2.2 คือ ให้สำนักงานอธิการบดีเป็นผู้บริหารงบประมาณในหมวดดังกล่าวเช่นเดิม ทั้งนี้ นายสมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดี ย้ำให้คณะ/หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นทันตามกำหนดระยะเวลา เพื่อมิให้งบประมาณตกไป
อนึ่ง นายสมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดี ขอให้คณะ/หน่วยงานประหยัดการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคทุกประเภท และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบ ควบคุมค่าใช้จ่ายและสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยแล้วอีกทั้งจะได้ขอความช่วยเหลือให้การไฟฟ้าวางมาตรการเพื่อการประหยัดพลังงานและใช้สาธารณูปโภคแล้ว คณะ/หน่วยงานใดไม่สามารถจำกัดหรือควบคุมการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคได้ จะให้คณะ/หน่วยงานนั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายการเร่งรัดฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล และเพื่อมิให้การไฟฟ้าจัดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยจากประเภทที่ 6 (ส่วนราชการองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร)เป็นประเภทที่ 3 คือ กิจการขนาดกลาง ซึ้งจะต้องเสียค่าใช้ไฟฟ้าทั้งค่า Energy Charge และค่า Demand Charge
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  3.2 หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2542   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์ตามที่กองแผนงานนำเสนอ ทั้งนี้ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น ครุ๓ณฑ์ยานพาหนะ ประเภทจักรยานยนต์ ให้คณะ/หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ สำหรับคณะ/หน่วยงานที่มีความจำเป็นในการใช้รถยนต์ประเภทอื่นขอให้ตั้งงบประมาณเป็นการเช่ารถยนต์โดยตั้งให้หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  3.3 การแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  กองแผนงานขอถอนเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ปิดเวลา     11.00 น.
ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล