รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 8 /2540
เมื่อ 9 ตุลาคม 2540
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 มาตรการเพื่อการประหยัดไฟฟ้า   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.2 การจัดประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2540 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9ตุลาคม พ.ศ.2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีข้อแก้ไข
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  3.1 โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขรายละเอียดบางส่วนตามข้อเสนอแนะข้อสังเกตของที่ประชุม และให้นำเสนอโครงการดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 ต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
เรื่อง 
  3.2 การพิจารณาปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ผุ้รับผิดชอบแก้ไขรายละเอียดบางส่วนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้นำเสนอร่างระเบียบดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 1พฤศจิกายน 2540 ต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2541 ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  4.2 การขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยศึกษาร่างข้อบังคับดังกล่าวและหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตใดๆ ให้แจ้งข้อมูลให้กองบริการการศึกษาภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2540 จากนั้นให้กองบริการการศึกษารวบรวมและส่งเรื่องให้กองกลางดำเนินการแจ้งเวียนวาระพิเศษเพื่อขอความเห็นชอบ แล้วให้นำเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 ต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.3 การประกันคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบและเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ทุกคณะแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเองและให้ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละคณะเป็นคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประสานงานเรื่องการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.4 ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.5 จำนวน รายชื่อ และค่าใช้จ่ายของแขกผู้มีเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2539   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.6 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานในสำนัก สถาบัน ศูนย์ พ.ศ.2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้งานนิติการแกไขตามข้อสังเกตของที่ประชุมแล้วให้นำเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองกฎหมาย
เรื่อง 
  5.7 เสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้กองกลางแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำคณะ/สถาบัน/สำนักอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งให้กำหนดวันเสนอชื่อให้กองกลางเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ปิดเวลา     13.00 น.
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล