รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 9 /2540
เมื่อ 17 ตุลาคม 2540
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  2.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 ต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  3.1 หลักสูตรบริหารศาสตร์   มติที่ประชุม :  กองแผนงาน ขอถอนเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  3.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ ในงานนิติการดำเนินการและเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 ต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  4.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2541 หลักการปรับลดงบประมาณ ครั้งที่ 4   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  4.2 ร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในหลักการ ทั้งนี้ ให้แก้ไขร่างหลักสูตรดังกล่าวตามข้อสังเกตของที่ประชุม แล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง 
  4.3 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.4 ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ.2533 และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ พ.ศ.2533   มติที่ประชุม :  ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเฉพาะข้อที่ 3 ของบังคับฯ ทั้งสอง ดังนี้ จากเดิม ข้อที่ 3.....ฯลฯ..... คณะกรรมการสรรหา..... ประกอบด้วย
(1)อธิการบดี เป็นประธาน
(2)ประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมหาวิทยาลัย และ ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการให้แก้ไขเป็น ข้อ 3.....ฯลฯคณะกรรมการสรรหา.....ประกอบด้วย
(1)อธิการบดี เป็นประธาน
(2)กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
(3)ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
(4)ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ
ทั้งนี้ ให้งานนิติการดำเนินการและนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 ต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองกฎหมาย
ปิดเวลา     11.30 น.
ผู้จดรายงานการประชุม นางอุษา ประดิษฐศิลป์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล