รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 10 /2540
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2540
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
10.30 น
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตนักศึกษาในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.2 การประชุมพบปะรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.3 มาตรการประหยัดภาครัฐ   มติที่ประชุม :  ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ อธิการบดีขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานเคร่งครัดต่อการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และสาธารณูปโภคทุกชนิด ตลอดจนให้ตรวจตราและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องหากพบว่ามีการเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2540 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9ตุลาคม 2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีพิจารณารับรองโดยไม่มีข้อแก้ไข
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  2.2 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2540 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาให้แก้ไขหน้าที่ 4 ระเบียบวาระที่ 4.3 รหัสวิชาในข้อ 1 ถึงข้อ 4 จาก 1.1401 211 ภาษาจีน 1 เป็น 1401 281 ภาษาจีน 1
2.1401 212 ภาษาจีน 2 เป็น 1401 282 ภาษาจีน 2
3.1401 213 ภาษาจีน 3 เป็น 1401 283 ภาษาจีน 3
4.1401 214 ภาษาจีน 4 เป็น 1401 284 ภาษาจีน 4
ภายหลังการแก้ไขแล้วที่ประชุมพิจารณารับรองรายงายการประชุมดังกล่าว
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  3.1 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   มติที่ประชุม : 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  3.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  3.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในบางรายการ อนึ่ง อธิการบดีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงการลงทะเบียนของนักศึกษาให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  3.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้เสนอชื่อ นายพิชิต โตสุโขวงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และเสนอชื่อ นายโอฬาร ไชยประวัติ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยในวาระต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  4.2 การพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กองกลางแจ้งเวียนคณบดี/ผู้อำนวยการเสนอชื่อ แล้วรวบรวมรายชื่อเพื่อดำเนินการต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปี 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติแล้วมีมติเห็นชอบจัดสรรตามนโยบายเดิม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ปิดเวลา     11.45 น
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล