รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 11 /2540
เมื่อ 11 ธันวาคม 2540
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
11.15 น.
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 กำหนดการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 ธันวาคม 2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2540 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาให้แก้ไข ดังนี้
หน้า 1 ให้เพิ่มชื่อ นายอภิชัย ศิวประภากร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ ในรายชื่อผู้มาประชุม
หน้า 5 ระเบียบวาระที่ 4.1 ให้ตัดข้อความดังต่อไปนี้ออกทั้งหมด คือ และเสนอชื่อนายโอฬาร ไชยประวัติ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยในวาระต่อไป
ภายหลังจากการแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  3.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบและนายสมจิตต์ยอดเศรณี อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุติ และนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว จักได้แจ้งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจะได้ทราบต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 กรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้แทนกลุ่มสาขาวิชา   มติที่ประชุม :  เนื่องจากการแบ่งกลุ่มสาขาวิชาข้างต้น ยังไม่ครอบคลุมสาขาของมหาวิทยาลัยที่ประชุมจึงพิจารณาเห็นสมควรให้คณะ/สถาบัน/สำนัก พิจารณาเสนอชื่อผู้แทนของหน่วยงานตนเองหน่วยงานละ 1 คน ดังนี้
1.คณะเกษตรศาสตร์ นายสุรจิต ภูภักดิ์
2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายอุทัย สุขสิงห์
3.คณะวิทยาศาสตร์ นายอุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
4.คณะเภสัชศาสตร์ นายแสวง วัชระธนกิจ
5.สถาบันภาษาและวัฒนธรรม นางพัชรินทร์ สิรสุนทร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง 
  4.2 การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะ/หน่วยงานทบทวนรายการครุภัณฑ์และส่งข้อมูลให้กองแผนงานภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2540 (ตามกำหนดเดิมที่กองแผนงานได้แจ้งเวียนคณะ/หน่วยงานแล้ว)
อนึ่ง ยานสมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดี เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคต่อไปเช่นเดิม ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามแผนงานมาตรการการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  4.3 การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1.ให้คงรายการงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินราได้ ประจำปี 2541 ไว้ทั้งหมด ทั้งนี้ นางวรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ ได้แจ้งตัดเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ออก
2.ให้กันเงินสำรองไว้ 10% เช่นเดิม
3.ให้จัดทำงบประมาณแบบสมดุล ทั้งนี้ ให้กองแผนงานพิจารณาปรับลดงบประมาณในบางรายการลง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเป็นต้น
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  4.4 สรุปยอดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2542   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  4.5 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ   มติที่ประชุม :  นางวรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งขอถอนเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารอุดมศึกษาในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  5.2 การพิจารณาเปิดรายวิชาใหม่   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.3 การพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  5.4 การกำหนดระยะเวลาการใช้สัญญาลักษณ์ N   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้สัญญาลักษณ์ N ได้โดยไม่กำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ มิให้คิดค่าคะแนนของรายวิชาที่ติดสัญญาลักษณ์ N ในภาคการศึกษานั้นๆ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา และ การใช้บัตรในการแสดงตัวเพื่อเข้าสอบ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้
1.กรณีบัตร A.T.M ชำรุดหรือสูญหาย ให้นักศึกษาแสดงใบแจ้งความบัตรหาย หรือแสดงบัตรประจำตัวอื่นๆ แทนได้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ เป็นต้น
2.เห็นชอบให้จัดทำบัตรแบบ Bar Code ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการ ดังนี้
2.1ให้แจ้งธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อทราบในเรื่องดังกล่าว
2.2ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการทำบัตรแบบใหม่จากนักศึกษาที่ไม่มีบัตร A.T.M.ในอัตราร้อยละ 50 บาท และมิให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการทำบัตรจากนักศึกษาที่มีบัตร A.T.M. แต่ประสงค์จะใช้บัตรแบบใหม่
2.3ให้งานทะเบียน กองบริการการศึกษา และ สำนักวิทยบริการ ทำความตกลงร่วมกันในการให้การบริการจากการใช้บัตรแบบใหม่นี้
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.6 การจัดเก็บหนี้สินค้างชำระของนักศึกษา   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบและมีมติให้เรียกเก็บเบี้ยประกันของเสียหายจากนักศึกษา เป็นจำนวนเงิน ปีละ 200 บาท (โดยไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มหรือจ่ายคืน) แทนการเรียกเก็บค่าประกันของเสียหาย และให้หน่วยงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าเสียหายอื่นๆ เอง เช่น กรณีหนังสือหายเป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.7 การพิจารณามอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ปิดเวลา     14.00 น.
ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล