รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1 /2541
เมื่อ 22 มกราคม 2541
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะศิลปศาสตร์
เรื่อง 
  1.2 วิทยาเขตร้อยอ็ด   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.3 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2540เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม 2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยไม่มีข้อแก้ไข
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  3.1 ขออนุมัติเปิดรายวิชาเลือกเสรีใหม่ที่ไม่มีบรรจุในหลักสูตร   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  3.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากตำแหน่งบริหารของข้าราชการพลเรือนมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยไม่มีข้อแก้ไข
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง 
  3.3 นโยบายการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการโดยมอบหมายให้ นางสาวอินทิรา ซาฮีร์ รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบในการนำเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และรายละเอียดอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 ขออนุมัติปรับอัตราค่าบริการและค่าปรับของสำนักวิทยบริการ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในอัตราบริการผลิตสื่อโสตทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยและค่าบริการ/ค่าปรับฝ่ายหอสมุด ส่วนอัตราค่าบริการสื่อโสตทัศน์สำหรับบุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ให้สำนักวิทยบริการนำไปพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  สำนักวิทยบริการ
เรื่อง 
  4.2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานำเสนอโครงการโดยระบุรายละเอียดและงบประมาณการดำเนินการให้ชัดแจ้งแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการควรคำนึงถึงความประหยัดในการดำเนินการให้มากที่สุดและพยายามมิให้กระทบต่องบประมาณของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
ปิดเวลา     11.15 น.
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล