รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2 /2541
เมื่อ 23 มกราคม 2541
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 นางวรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  2.1 สรุปผลการสอบจากการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้ดำเนินการดังนี้
1. การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ มหาวิทยาลัยจะยืนยันตามยอดที่ได้ดำเนินการไว้คือจำนวน 743 ล้านบาทและการจัดทำสรุปเพื่อเอกสารงบประมาณเล่มสีฟ้าให้ทบวงมหาวิทยาลัยจะปรับยอดให้ได้ตามวงเงิน 306 ล้านบาทซึ่งหากทบวงมหาวิทยาลัยจะปรับยอดให้ไดตามวงเงิน 297.2 ล้านบาทก็จะให้ทบวงงมหาวิทยาลัยดำเนินการเองทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะสรุปและเสนอประเด็นปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ ปี2542 ต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2541
2. การตั้งงบประมาณสำรอง 5% พิจารณาเห็นชอบให้ตั้งงบประมาณในส่วนสำรอง 5%ตามลำดับดังนี้
2.1 การจัดหาครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการเกษตร
2.2 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวนประมาณ 19 ล้านบาท โดยให้เหตุผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  4.1 การสละเงินประจำตำแหน่ง   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  4.2 การเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ปิดเวลา     14.00 น.
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล