รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3 /2541
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2541
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 การแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.2 มหาวิทยาลัยกับการออกนอกระบบ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ 1/ 2541 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แกไขรายงานดังกล่าวดังนี้
หน้า 4 บรรทัดที่ 4 ให้แก้ไขข้อความเป็น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ใช้ชื่อดังกล่าว เป็น วัฒนธรรมสังคีตของกลางชาติพันธ์ (Musical Culture of Ethnic Groups) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน้าที่ 5 - ให้แก้ไขชื่อระเบียบวาระที่ 4.1 เป็น ขออนุมัติปรับอัตราค่าวัสดุและค่าปรับของสำนักวิทยบริการ
- ให้แก้ไขมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ 4.1 เป็น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในอัตราค่าวัสดุการผลิตสื่อโสตทัศน์ ซึ่งหน่วยงานผู้ใช้บริการจะต้องตัดโอนให้สำนักวิทยบริการ และค่าบริการ/ค่าปรับของฝ่ายหอสมุด ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่ใช้บริการรับผิดชอบค่าดำเนินการนอกเวลากรณีเร่งด่วน ส่วนอัตราค่าบริการการผลิตสื่อโสตทัศน์สำหรับบุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ให้สำนักวิทยบริการนำไปพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป
ภายหลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  2.2 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ 2/ 2541 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยไม่มีข้อแก้ไข
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  3.1 คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในโครงสร้าง บทบาทหน้าที่วาระการดำรงตำแหน่งและขั้นตอนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการตามที่นำเสนอทั้งนี้ให้แก้ไข/เพิ่มเติมรายละเอียดบางส่วน ดังนี้
1. โครงสร้าง ให้แก้ไข 2 ข้อ ดังนี้
-ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
-ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ จำนวน 3 ท่านเป็นอนุกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่ -ให้แก้ไขข้อ 2 เป็น กำกับการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
- ให้เพิ่ม ข้อ 3 ดังนี้ กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
3.ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ในหมายเหตุข้อ 2 ให้แก้ไขเป็น กรณีเรื่องที่เสนอไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ ให้คณะ/หน่วยงานนำเรื่องไปแก้ไข แล้วให้นำเสนอใหม่ต่อคณะกรรมการประสานงานวิชาการ --------- ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย----------คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  3.2 อัตราค่าบริการการผลิตสื่อโสตทัศน์สำหรับบุคคล/หน่วยงานภายนอก   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  สำนักวิทยบริการ
เรื่อง 
  3.3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในโครงการดังกล่าว อนึ่ง เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการยังมิได้นำเสนอในรายละเอียด โดยเฉพาะรายชื่อคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่ประชุมจึงมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง นออกจากนี้นางวรรณวไล อธิวาสน์พงศ์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้นำเสนอว่า หากงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะได้รับจากการส่วนราชการต่างๆไม่เพียงพอสำหรับการจัดงานและเพื่อมิให้กระทบกระเทือนต่องบประมาณของมหาวิทยาลัย ขอให้ผู้รับผิดชอบประสานกับทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของทบวงมหาวิทยาลัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  4.1 จำนวนผู้สละเงินประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง แลกองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  4.2 การเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  5.1 ร่างหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและสาขาวิชาการตลาด   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในร่างหลักสูตรศิลปะศาสตร์ทั้งสองสาขา ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข/เพิ่มเติมร่างหลักสูตรดังกล่าวตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมรวมทั้งระบุให้ชัดเจนว่าวิชาใดจะมีอาจารย์จากภายในมหาวิทยาลัยและ/หรืออาจารย์พิเศษมาช่วยสอน แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะศิลปศาสตร์
เรื่อง 
  5.2 การพิจารณาเลือกผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  สำนักวิทยบริการ
เรื่อง 
  5.3 การพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งนี้ ให้กองแผนงานปรับเปลี่ยนโครงการประจำปี 2542 ของมหาวิทยาลัยให้เป็นลักษณะโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ แล้วจัดส่งรายชื่อให้ทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ ในการดำเนินการของโครงการ/ กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่องบประมาณของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 6
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  6.1 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2542   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  6.2 วิทยาเขตร้อยเอ็ด   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ นึ่ง นายวุฒิณัฐ พรรักษมณี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตั้งข้อสังเกตถึงจำนวนนักศึกษาว่า วิทยาเขตจะต้องรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรให้มากกว่า 40 คนจึงจะคุ้มค่ากับการลงทุน และนางวรรณวไล อธิวาสน์พงศ์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่าจะนำเสนอรูปแบบการจัดตั้งวิทยาเขตต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  6.3 การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำข้อสอบ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการให้ใช้เงินเหลือจ่ายของทุกหน่วยงานเพื่อจัดซื้อเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอลพร้อมสแกนเนอร์และอุปกรณ์ลูกโม่ชนิดธรรมดาและในระหว่างนี้ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้เครื่องไรโซกราฟ ติดต่อขอใช้เครื่องของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันภาษาและวัฒนธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  สำนักวิทยบริการ
เรื่อง 
  6.4 การกำหนดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 1101 140   มติที่ประชุม :  ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีรายวิชา 1101 140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ในโครงสร้างหลักสูตรเช่นเดิมและให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มรายวิชาดังกล่าวในหมวดวิชาเลือกเสรีแล้วแจ้งให้นักศึกษาทราบเพื่อลงทะเบียนเรียนวิชานี้ด้วย อนึ่ง หากเป็นไปได้ ควรจะ Revise วิชาศึกษาทั่วไปเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้แต่ละคณะสามารถเลือกรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรของคณะ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  6.5 การกำหนดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 1101 140   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้
1. สำหรับนักศึกษาเก่า ให้ใช้ระเบียบเดิมของมหาวิทยาลัยในการเก็บหนี้สิน
2. สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป ให้เก็บค่าเสียหายจากเบี้ยประกันของเสียหาย
ทั้งนี้ ให้ค่าเบี้ยประกันของเสียหายเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยไม่จ่ายคืนให้หรือเรียกเก็บเพิ่มอีกจากนักศึกษา และให้คณะและกองคลังเป็นผู้ดำเนินการเพื่อจัดเก็บค่าเสียหายดังกล่าว ส่วน ค่าซ่อมแซมวัสดุ ปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ให้ใช้จากเงินงบประมาณ
อนึ่ง ที่ประชุมมอบหมายให้กองบริการการศึกษานำเสนอรูปแบบการบริหารเงินเบี้ยประกันของเสียหารต่อที่ประชุมในการประชุมคราวต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ปิดเวลา     13.30 น.
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล