รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 4 /2541
เมื่อ 12 มิถุนายน 2541
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 การแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.2 วิทยาเขตร้อยเอ็ด   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ 3/ 2541 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขรายงานดังกล่าวดังนี้
หน้า 46บรรทัดที่ 4 จากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในร่างหลักสูตรศิลปศาสตร์ทั้งสองสาขา เป็น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจ ทั้งสองสาขา
หน้า 7 บรรทัดที่ 3 นับจากล่างสุด จากในแต่ละหลักสูตรให้มากกว่า 40 คน จึงจะคุ้มค่ากับการลงทุน เป็นในแต่ละหลักสูตรให้มากกว่า 40 คนจึงจะเหมาะสมที่จะดำเนินการได้
หน้า 9 จากอนึ่ง ที่ประชุมมอบหมายให้กองบริการการศึกษานำเสนอรูปแบบการบริหารเงินเบี้ยประกันของเสียหายต่อที่ประชุมคราวต่อไป เป็น อนึ่ง ที่ประชุมมอบหมายให้กองคลังดำเนินการเสนอรูปแบบการบริหารเงินเบี้ยประกันของเสียหายต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป
ภายหลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  3.1 เรื่องโครงการจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
เรื่อง 
  3.2 เรื่องอัตราค่าบริการการผลิตสื่อโสตทัศน์สำหรับบุคคล/หน่วยงานภายนอก   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  สำนักวิทยบริการ
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 เรื่องขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติตามเสนอ และให้กองบริการการศึกษารับไปดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบและแก้ไขบางส่วน แล้วนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายวิชาการจัดตั้งคณะทำงานซึ่งมาจากทุกคณะที่เปิดสอนหลักสูตรพิเศษเพื่อร่างระเบียบดังกล่าวแต่ในขณะนี้ยังไม่มีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แล้วนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.2 การบริหารเงินประกันของเสียหาย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอทั้งนี้ ให้กองคลังนำเสนอรูปแบบการบริหารเงินเบี้ยประกันของเสียหายต่อที่ประชุมครั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ปิดเวลา     11.30 น.
ผู้จดรายงานการประชุม นางเกสร จรัญพรหมสิริ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นางนลินี ธนสันติ