รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 5 /2541
เมื่อ 24 เมษายน 2541
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 เรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคคลากรไทยกับต่างประเทศ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานวิเทศสัมพันธ์
เรื่อง 
  1.2 เรื่องทุนต่างประเทศ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานวิเทศสัมพันธ์
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ 4/ 2541 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  3.1 เรื่องรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดระเบียบการรับนักศึกษาในโครงการพิเศษ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  3.2 เรื่องคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ(แจ้งถอนเรื่อง)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 เรื่องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  4.2 เรื่องมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโดยไม่มีข้อแก้ไขและองบริการการศึกษานำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.2 เรื่องขออนุมัติสำเร็จการศึกษา   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติและเห็นชอบให้องบริการการศึกษาไขคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สำเร็จการศึกษาบางรายให้ถูกต้อง และให้กองบริการการศึกษานำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.3 ขอทบทวนแนวทางประหยัดการใช้จ่ายงบประมาณ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุมดังกล่าว เนื่องจากการจ่ายเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างเป็นงานที่หน่วยงานจัดทำเองและการควบคุมงานกระทำในเวลาราชการปกติอีกทั้งเป็นลักษณะของการปฏิบัติงานตามหน้าที่จึงไม่ควรเบิกจ่ายค่าควบคุมก่อสร้าง(พิจารณาหนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ0001/ว22วันที่ 19 มกราคม 2541 เรื่อง แนวทางการประหยัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณซึ่งกองคลังได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติตามแล้ว)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  5.4 ขออนุมัติจัดทำสมุดคำตอบ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กองบริการการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดทำสมุดคำตอบตามแนวทางเดิม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  สำนักวิทยบริการ
เรื่อง 
  5.5 การจัดสอบเอนทรานซ์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้อธิการบดีจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ปิดเวลา     11.45 น.
ผู้จดรายงานการประชุม นางเกสร จรัญพรหมสิริ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นางนลินี ธนสันติ