รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 6 /2541
เมื่อ 6 พฤษภาคม 2541
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  2 เรื่องพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ฉบับที่ 2)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในรายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิม ทั้งนี้ในส่วนของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิให้เสนอชื่อเพิ่มเติมอีก จำนวน 3 ท่านคือ 1. ศาสตราจารย์ยุวัฒน์ วุฒิเมธี 2. นายโสภณ สุภาพงษ์ 3. นายอนันต์ อัศวโภคิน และให้งานนิติกรตรวจสอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้อง และให้นำเสนอข้อบังคับฉบับใหม่ต่อที่ประชุมผู้บริหาร ในการประชุมครั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ปิดเวลา     10.45
ผู้จดรายงานการประชุม นางเกษร จรัญพรหมสิริ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นางนลินี ธนสันติ