รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 7 /2541
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2541
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.2 เรื่องทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ปี 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/ 2541เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2541   มติที่ประชุม :  หลังการแก้ไขแล้ว ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/ 2541เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2541   มติที่ประชุม :  หลังการแก้ไขแล้ว ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  3.1 เรื่องสรุปผลการดำเนินการรับนักศึกษาตามโครงการพิเศษ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 เรื่องการปรับแผนการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  5.1 เรื่องการขออนุมัติปรับแผนฯ 8   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและอนุมัติ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  5.2 เรื่องแผนการดำเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการบริหารงาน(ออกนอกระบบ)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คณะต่างๆ ไปศึกษาในรายละเอียด
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  5.3 เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ พ.ศ. 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ ให้งานนิติการดำเนินการแก้ไข และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  5.4 เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยโครงการพิเศษเพื่อผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2541   มติที่ประชุม :  มติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
1.อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยโครงการพิเศษเพื่อผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยและให้กองบริการการศึกษาดำเนินการแก้ไข และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
2.จัดสรรรายรับตามโครงการพิเศษ แบ่งเป็นนำส่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย 15 เปอร์เซ็นต์และจัดสรรให้คณะที่เปิดสอน 85 เปอร์เซ็นต์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 6
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  6.1 เรื่องการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรง ปี 2542 แบบใหม่   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กองบริการการศึกษาดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใหม่และให้นำเสนอที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาอีกครั้งในคราวต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  6.2 เรื่องตารางแสดงกำหนดการตรวจสอบและประเมินกลไกการประกันคุณภาพอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542-2546   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คณะสถาบัน/สำนัก ดำเนินการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและแจ้งกองแผนเพื่อดำเนินการต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  6.3 เรื่องอื่นๆ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการบริหารการเงิน เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เช่นค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ฯลฯ
  มติที่ประชุม :  -
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ปิดเวลา     11.45 น.
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล