รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 9 /2541
เมื่อ 20 กรกฏาคม 2541
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
14.50 น
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  0 - ไม่มี -   มติที่ประชุม : 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/ 2541เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18มิถุนายน 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แกไขรายงาน
- หน้าที่ 1 ให้เพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม คือศรีจิตรา ชนะกานนท์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกองคลัง
- หน้าที่ 5 ระเบียบวาระที่ 5.3 บรรทัดที่ 3จากคำว่า ใสสถาบัน เป็น ในสถาบัน และมีมติที่ประชุมเพิ่มเติมคือ ให้เสนอชื่อตัวแทนกลุ่มสาขาวิชา คณะละ 1 คน แล้วแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
- หน้าที่ 6 มติที่ ประชุมระเบียบวาระที่ 6.4 บรรทัดสุดท้ายจากคำว่าและเชิญคณะบดีทุกคณะประชุมหารือทำความตกลงกันอีกครั้งในการประชุมผู้บริหารในครั้งต่อไป เป็น อธิการบดีเชิญคณบดีทุกคณะประชุมหารือทำความตกลงกันในเรื่องการจัดสรรเงินตามโครงการพิเศษ
มติที่ประชุม หลังจากแก้ไขแล้วที่ประชุมรับรองรายงาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  3.1 เรื่องเกณฑ์การจัดสรรเงินตามโครงการพิเศษเพื่อผลิตบัณฑิตฯ   มติที่ประชุม :  (ขอถอนเรื่อง)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  3.2 เรื่องโมเดลโครงการพิเศษเพื่อผลิตบัณฑิต   มติที่ประชุม :  (ขอถอนเรื่อง)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  4.1 เรื่องมาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ ลูกจ้างประจำ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  4.2 เรื่องมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบและที่ประชุมมีมติเพิ่มเติมให้จัดทำรายละเอียดเงินเหลือจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อพิจารณาประกอบการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง 
  4.3 เรื่องการเตรียมการเพื่อจัดการเรียนการสอนชดเชยระหว่างวันที่ 6-20 ธันวาคม 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบตามปฏิทินทีกองบริการการศึกษาเสนอ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  5.1 เรื่องการขออนุมัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.2 เรื่องการรับโอนนักศึกษาต่างประเทศ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ใช้หลักการเดียวกันกับการรับโอนนักศึกษาอื่นๆ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาเป็นรายๆไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 6
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  6.1 เรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดนั้นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ให้กองกลางดำเนินการต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ปิดเวลา     15.45 น
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล