รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 10 /2541
เมื่อ 13 สิงหาคม 2541
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
10.30 น
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  0 - ไม่มี -   มติที่ประชุม : 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/ 2541เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานโดยไม่มีข้อแก้ไข
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  3.1 เรื่องมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายบุคคลภาครัฐ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  4.1 เรื่องร่างอนุกรรมการสภาวิชาการ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นชอบ และมอบหมายให้กองบริการการศึกษาดำเนินการแก้ไขตามที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.2 เรื่องขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ดำเนินการคือ 1. ในรายวิชาที่ 1 ให้กองบริการการศึกษาดำเนินการประสานงานกับคณะ/อาจารย์เจ้าของวิชาและให้เปรียบเทียบกับวิชาที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ขออนุมัติไปแล้ววามีข้อแตกต่างกันอย่างไร 2. ในรายวิชาที่ 2 พิจารณาเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  5.1 เรื่องการจัดซื้อจัดหาโปรแกรมระบบการเงินและพัสดุ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  5.2 เรื่องการปรับแผนพัฒนาการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540- 2544)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ปิดเวลา     11.15 น
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล