รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 11 /2541
เมื่อ 10 กันยายน 2541
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 เรื่องเชิญประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ ครั้งที่ 2/2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.2 เรื่องโครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยแห่งลาว   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.3 เรื่องการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.4 เรื่องการดำเนินการตามนโยบายการบริหารระดับอุดมศึกษาในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/ 2541เมื่อวันพฤหัสบดี ที่13 สิงหาคม 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เพิ่มมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 4.1 จาก ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและมอบหมายให้กองบริการการศึกษาดำเนินการแก้ไขตามที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป เป็น ที่ประชุมพิจารราแล้ว เห็นชอบ และมอบหมายให้กองบริการการศึกษาดำเนินการแก้ไขร่างอนุกรรมการสภาวิชาการ อย่างน้อย 2 ถึง 3 แบบ ตามที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  3.1 เรื่องประมาณการใช้จ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2540   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและอนุมัติ และให้ดำเนินการส่งเรื่องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ของแต่ละฝ่ายมาที่กองคลัง ภายในงบประมาณ พ.ศ. 2541
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  4.1 เรื่องการแต่งกายตามหลักการของศาสนาอิสลาม   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 6
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  6.1 เรื่องขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและอนุมัติ และให้กองบริการการศึกษานำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ปิดเวลา     11.00 น.
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล