รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 12 /2541
เมื่อ 15 ตุลาคม 2541
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
13.00 น
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จในวันที่ 21 ธันวาคม 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบและให้ดำเนินการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.2 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบและให้ดำเนินการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  3.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ พ.ศ. 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้นิติกรดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ ที่ประชุมเห็นชอบและแก้ไข เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป และที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว เพื่อให้โปร่งใส เช่น การปิด- เปิดหีบนับคะแนน ผู้มาลงคะแนนต้องลงลายมือชื่อจริงและให้กรอกหมายเลขบัตรผู้มาลงคะแนนด้วย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  4.1 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารอุดมศึกษาในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว   มติที่ประชุม :  (ถอนเรื่อง)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  4.2 เรื่องสรุปผลการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นปีการศึกษา 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  5.1 เรื่องการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่ขออนุมัติปรับแผนฯ และแจ้งกองแผนงานนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.2 เรื่องโครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามโครงการ ซึ่งที่ประชุมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในเรื่องค่าใช้จ่าย และเห็นสมควรไปศึกษาดูงานที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยต่างๆ และให้นำเสนอระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการประชุมผู้บริหารอีกครั้งเมื่อมีมติที่ประชุมเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  5.3 เรื่องโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์(ปรับสภาพมาจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรม)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ผู้อำนวยการซึ่งกำลังดำเนินการสรรหามาดำเนินการต่อไปและที่ประชุมเห็นชอบให้นิติกร นำเสนอระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และให้คงสภาพตามข้อ 1 เหมือนเดิม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  5.4 เรื่องโครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  5.5 เรื่องวิทยาเขตสารสนเทศ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้คณะทำงานโครงการจัดตั้งฯ ประสานกับหอกรค้านำเสนอการบริหารและจัดการเรื่องทรัพย์สินเข้าที่ประชุมผู้บริหารก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  5.6 เรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีการศึกษา 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  5.7 เรื่องการเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราชแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษานำเสนอ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.8 เรื่องแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้งานนิติกรดำเนินการแก้ไขตามที่ประชุมได้เสนอแนะเพิ่มเติมก่อนนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  5.9 เรื่องแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้งานนิติกรดำเนินการนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 6
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  6.1 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกคณะกรรมการฯดังกล่าว 2 คน คือคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมคนใหม่และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง 
  6.2 เรื่องงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2543 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   มติที่ประชุม :  ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและมีมติเพิ่มเติมขอให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆดำเนินการสรุปรายงานผลการดำเนินการที่ไดรับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบจัดส่งที่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อนำเสนอที่ผู้บริหารในการประชุมครั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  6.3 เรื่องอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้งานนิติกรดำเนินการ แจ้งให้ประธานสภาอาจารย์และคณะ/หน่วยงานเสนอชื่อมาและนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในคราวประชุมครั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
ปิดเวลา     17.00 น.
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล