รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 13 /2541
เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2541
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
12.00 น
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  0 - ไม่มี -   มติที่ประชุม : 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2541เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  0 - ไม่มี -   มติที่ประชุม : 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  0 - ไม่มี -   มติที่ประชุม : 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  5.1 เรื่องการรับนักศึกษาภาคอื่น   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามรูปแบบที่ 2 คือ กำหนดแผนรับนักศึกษา โควตาอีสาน 60 %โควตาอื่น 10% และผ่านทบวงมหาวิทยาลัย 30% ในส่วนวิธีการให้กองบริการการศึกษานำเสนอรายละเอียดในคราวประชุมครั้งต่อไป ตามที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.2 เรื่องพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาบัตร หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศาสตรและหลักสูตรบริหารธุรกิจ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามเสนอทีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.3 เรื่องขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและอนุมัติ และให้กองบริการการศึกษานำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.4 เรื่องการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2542 (ขอถอนเรื่อง)   มติที่ประชุม :  (ขอถอนเรื่อง)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  5.5 เรื่องขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ และให้กองกลางดำเนินการแจ้งเวียนวาระพิเศษขอมติต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ให้ทันตามกำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรคือ 21 ธันวาคม 2541
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ปิดเวลา     14.30 น.
ผู้จดรายงานการประชุม นางเกษร จรัญพรหมสิริ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล