รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 14 /2541
เมื่อ 14 ธันวาคม 2541
ห้องประชุม 401 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
13.30 น
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ 13/2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  0 - ไม่มี -   มติที่ประชุม : 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  4.1 เรื่องเสนอเพื่อทราบ   มติที่ประชุม :  - ไม่มี -
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  5.1 เรื่องขออนุมัติจัดตั้งงานประกันคุณภาพการศึกษา   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษานำเสนอ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานประกันคุณภาพฯ
เรื่อง 
  5.2 เรื่องขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิชาโท   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สถาบันภาษาและวัฒนธรรมดำเนินการแก้ไขตามที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะศิลปศาสตร์
เรื่อง 
  5.3 เรื่องร่างข้อบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายวิชาการกองบริการการศึกษานำไปไขตามรายละเอียดที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แล้วนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 6
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  6.1 เรื่องการรับนักศึกษาภูมิภาคอื่น   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้กองบริการการศึกษานำกลับไปดำเนินการทำรายงานข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับการรับนักศึกษา ในรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะและนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  6.2 เรื่องแจ้งผลการเลือก อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ ประเภทคณาจารย์ และข้าราชการประจำ และพิจารณาเลือกอนุกรรมการดำรงตำแหน่งบริหาร   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมเห็นชอบและพิจารณาเลือกอนุกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งบริหารคือ 1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 2. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง 
  6.3 เรื่องคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2543   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมเห็นชอบ และประธานที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการเขียนเหตุผลในการของบประมาณให้สามารถมองเห็นภาพพจน์ที่ดี และตั้งชื่อโครงการให้ดูจูงใจ เข้าใจง่าย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  6.4 เรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2542   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอกองแผนการนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป และในส่วยของการเพิ่มค่าจ้างชั่วคราวให้สำนักงานอธิการบดีพิจารณาหาแนวทางในการจัดสรรว่าจะดำเนินการตาม รูปแบบใด
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  6.5 เรื่องการปรับผังแม่บท   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบและที่ประชุมมีมติให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาว่า จะปรับปรุง แก้ไขอย่างไรแล้วแจ้งเรื่องไปที่กองแผนงาน กองแผนงานรวบรวมส่งไปที่ประธานตรวจการจ้างเพื่อดำเนินการต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  6.6 เรื่องการปรับโครสร้างงบประมาณ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ปิดเวลา     -
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล