รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1 /2543
เมื่อ 28 มีนาคม 2543
ห้องประชุม 405 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30 น
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  0 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมและภายหลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  3.1 คณะกรรมการตรวจสอบประจำทบวงมหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  3.2 การดำเนินการกรณีรถยนต์มหาวิทยาลัยประสบอุบัติเหตุ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  4.1 รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง สู่มหาวิทยาลัยนอกระบบ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  4.2 โครงการพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบและประธานมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นแกนนำในเรื่องดังกล่าวร่วมกับบุคลากรที่สนใจ เพื่อร่วมกันสร้างโครงการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ประธานยังขอให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการประหยัดทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะการหามาตรการในการประหยัดไฟฟ้า เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 
  4.3 โครงการสร้างเสริมนักธุรกิจใหม่   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบและจะพิจารณารายละเอียดและสิ่งที่จะดำเนินการในภายหลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
เรื่อง 
  4.4 แผนการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาในส่วนของการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพของมหาวิทยาลัยของรัฐ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
เรื่อง 
  4.5 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2543 และโครงการอาสาพัฒนากีฬาในชนบท   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  5.1 การเตรียมงานครบรอบ 10 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ประธานซักซ้อมในการหลักการกับทุกหน่วยงานถึงการจัดงานดังกล่าว
1) กิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานต่างๆ จะจัดขึ้น ให้จัดตามความเหมาะสมและความพร้อมของหน่วยงาน โดยอาจดำเนินการจัดกิจกรรมไปตลอดปีได้
2) กิจกรรมบางอย่าง หน่วยงานอาจปรับแก้ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมสิ่งที่นำเสนอ เป็นการนำเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่จะนำเสนอให้ประชาคมทราบ กิจกรรมทีมหาวิทยาลัยรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการให้แก่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ก็นับเป็นส่วนหนึ่งของการฉลอง 10 ปีของมหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ อาจพิจารณาจัดกิจกรรมบางอย่างในช่วงการประชุม ทปอ.ได้
ประธาน จึงขอให้หน่วยงานศึกษารายละเอียดรของการจัดกิจกรรม รูปแบบ เนื้อหา ระยะเวลา สถานที่ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ แล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  5.2 การเตรียมงานประชุมวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.3 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
ระเบียบวาระที่ 6
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  6.1 การพิจารณากระจายงานของสำนักงานอธิการบดีและการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน   มติที่ประชุม :  อนุมัติในหลักการ ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณารายละเอียดแล้วนำเสนอเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
ปิดเวลา     14.00 น
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล