รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3 /2543
เมื่อ 25 เมษายน 2543
ห้องประชุม 405 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
10.00 น
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2543   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2543 (ครั้งที่ 1)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  3.1 การเตรียมงานครอบรอบ 10 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  3.2 การกระจายงานของสำนักงานอธิการบดี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  3.3 การปรับลดพื้นที่กับจำนวนคนงานทำความสะอาด   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ขอให้พิจารณาปรับลดพื้นที่กับจำนวนคนงานทำความสะอาดให้เหมาะสมกับการใช้พื้นที่ และประธานขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาเตรียมการปรับเปลี่ยนวิธีการประกวดราคาในปีงบประมาสณ พ.ศ. 2544 เป็นการแยกประกวดราคาตามพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งวิธีนี้อาจจะทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น และมหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์สูงสุดมากกว่าการประกวดราคาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  4.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ อนึ่งประธานได้ให้ข้อแนะนำว่า การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับก็นับเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงงานรของมหาวิทยาลัย และขอให้กรรมการทุกท่านศึกษาเอกสารในเรื่องดังกล่าวด้วย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 6
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  6.1 ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา (ครั้งที่ 2)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ปิดเวลา     -
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล