รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2 /2544
เมื่อ 26 มกราคม 2544
ห้องประชุม 405 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30 น
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 รายงานผลการดำเนินงานสระว่ายน้ำยอดเศรณี ครั้ง1   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2543 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมและมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  2.2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2543 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2543   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  3.1 โครงการจัดตั้งโรงพิมพ์ สำนักวิทยบริการ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ และให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  สำนักวิทยบริการ
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2543   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติพิจารณาเห็นชอบผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2543 ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มข้าราชการระดับ 6-8 คือ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กลุ่มที่ 2 กลุ่มข้าราชการระดับ 1-5 คือ นายธรรมวิมล สุขเสริม กลุ่มที่ 3 กลุ่มลูกจ้างประจำ คือ นายอภัยวรรณ สุระพร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง 
  4.2 การจัดสรรอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรผสมผสาน คณะเกษตรศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้คณะเกษตรศาสตร์ปรับแก้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ในข้อ 4.2 ดังนี้ ค่าธรรมเนียมเรียนเก็บเป็นรายภาค 1. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและบริการ ภาคเรียนละ 2,000 บาท 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาค ภาคเรียนละ 5,000 บาท
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.3 การขอตั้งธนาคารเพื่อเปิดดำเนินธุรกิจของธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  4.4 ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2543 (ครั้งที่ 2)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.5 ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 1,000 บาท และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  4.6 ขอให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับทราบและขอให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  4.7 การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยในปีที่ 15 (พ.ศ. 2548) โดยเสนอให้มีการจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยแบ่งประเภทของกีฬา โดยจัดแข่งเป็นชมรม เช่น ชมรมเปตอง ชมรมตะกร้อ ชมรมแบดบินตัน ชมรมเทนนิส เป็นต้น
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 รายงานผลการจัดเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้งดในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย หากคณะ/สำนัก มีความประสงค์จะดำเนินการให้เป็นการภายในตามความเหมาะสม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  5.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะบริหารศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และได้ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย คณะบริหารศาสตร์ พ.ศ 2544
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะบริหารศาสตร์
เรื่อง 
  5.2 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้ประกอบการหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2543 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2543)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
เรื่อง 
  5.6 เงินสมคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตำแหน่งระดับชำนาญการ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติพิจารณาเห็นชอบ ในร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินสมทุบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ และชำนาญการพิเศษ โดยที่เป็นการสมควร กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน สมนาคุณให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทำหน้าที่พิจารณาผลงาน ขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ สำหรับข้าราชการตำแหน่ง ข และตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ สำหรับข้าราชการตำแหน่ง ค จึงประกาศ ดังนี้ 1.1 ตำแหน่งระดับชำนาญการ (6,7-8) กรณีปกติ ให้จ่ายเงินสมนาคุณให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน อัตราคนละ 600.- บาท รวมเป็นเงินชุดละ 1,800 .- บาท โดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายเงินสมนาคุณให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน อัตราคนละ 600 บาท รวมเป็นเงินชุดละ 3,000 บาท 1.2 ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ (9) กรณีปกติ ให้จ่ายเงินสมนาคุณให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน อัตราคนละ 800.- บาท รวมเป็นเงินชุดละ 2,400 .- บาท โดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายเงินสมนาคุณให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน อัตราคนละ 600 บาท รวมเป็นเงินชุดละ 4,000 บาท 1.3 ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (10) กรณีปกติ ให้จ่ายเงินสมนาคุณให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน อัตราคนละ 1,000.- บาท รวมเป็นเงินชุดละ 3,000 .- บาท โดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายเงินสมนาคุณให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน อัตราคนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินชุดละ 5,000 บาท ข้อ 2 การพิจารณาผลงาน ข้าราชการตำแหน่ง ค 1.1 ตำแหน่งระดับชำนาญการ (6,7-8) ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (10) กรณีปกติ ให้จ่ายเงินสมนาคุณให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน อัตราคนละ 600.- บาท รวมเป็นเงินชุดละ 1,800 .- บาท โดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายเงินสมนาคุณให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน อัตราคนละ 600 บาท รวมเป็นเงินชุดละ 3,000 บาท 1.2 ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (9) กรณีปกติ ให้จ่ายเงินสมนาคุณให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน อัตราคนละ 800.- บาท รวมเป็นเงินชุดละ 2,400 .- บาท โดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายเงินสมนาคุณให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน อัตราคนละ 800 บาท รวมเป็นเงินชุดละ 4,000 บาท 1.3 ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (10) กรณีปกติ ให้จ่ายเงินสมนาคุณให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน อัตราคนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินชุดละ 3,000 บาท โดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายเงินสมนาคุณให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน อัตราคนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินชุดละ 5,000 บาท ข้อ 3 ให้มหาวิทยาลัยส่งเรื่องพร้อมเงินสมนาคุณทางธนาณัติ ตั๋วแลกเงินหรือเช็ค สั่งจ่ายงานตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กองการเจ้าหน้าที่ ทบวงมหาวิทยาลัย ตามอัตราเงินสมนาคุณข้างต้นต่อการเสนอขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการ 1 ราย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
ปิดเวลา     15.00 น
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล