รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3 /2544
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2544
ห้องประชุม 405 ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.40 น
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิทยาเขตสารสนเทศจังหวัดร้อยเอ็ด   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 สิ้นงวด 1   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ 2/2544   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  3.1 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมในการนำเสนอผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  3.2 แผนการใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2544   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 สรุปยอกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  4.2 แผนการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน นำไปพิจารณากลั่นกรองการขอกำหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาวิเคราะห์อัตราการจ้างของ คปร.
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง 
  4.3 ขอความเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยฉบับใหม่   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  4.4 การเลือกอนุกรรมการใน อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จำนวน 3 คน   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเลือกผู้ที่ดำรงตำแหน่ง อนุกรรมการใน อ.ก.ม.อุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัย คือ
1. รศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
2. ดร.ปราณีต งามเสน่ห์
3. ผศ.ธีระพล บันสิทธิ์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 สรุปการติดตามนักศึกษาที่ยังค้างหนี้สินกับมหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีหลักเกณฑ์ในการชำระค่าธรรมเนียมดังนี้
1. ไม่ให้มีการผ่อนผัน
2. นักศึกษาที่ไม่มีเงินชำระค่าธรรมเนียม ขอให้มาติดต่อหน่วยสวัสดิการของงานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีเงินกู้ฉุกเฉินให้ตามระเบียบเงินกู้
3. กำหนดให้มีการลงทะเบียนเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ 15 วัน หลังจากสิ้นสุดวันที่ 15 แล้วหากไม่มาชำระถือว่านักศึกษาไม่ลงทะเบียน
4. ให้มีบทลงโทษหากล่วงเลยกำหนดชำระถ้ามีความจำเป็นให้แจ้งเหตุผล
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
ปิดเวลา     15.00 น
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล