รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 4(วาระพิเศษ) /2544
เมื่อ 3 เมษายน 2544
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
-
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  1.1 สำนักวิทยบริการ ขอความเห็นชอบ ร่างข้อบังคับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2544   มติที่ประชุม :  ที่ประชุม โดยการแจ้งเวียนขอมติ วาระพิเศษพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  สำนักวิทยบริการ
ปิดเวลา     -
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล