รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 5 /2544
เมื่อ 25 เมษายน 2544
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
-
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  1.1 ขอความเห็นชอบการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2543 (ครั้งที่ 1)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุม โดยการแจ้งเวียนขอมติ วาระพิเศษพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ปิดเวลา    
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 ดร.มนัส ลอศิริกุล