รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 6 /2544
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2544
ห้องประชุม 405 ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 วันพระราชทานปริญญาบัตร   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.2 แก้ไขร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการจ่ายเงินสมาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.3 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2544   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  1.4 สรุปยอดงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 (เบื้องต้น)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 4/2544   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 5/2544   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 การขออนุมัติหลักสูตรปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.ม.) สาขาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหารและหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาบริหารบริการสุขภาพ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยมีข้อแนะนำให้ปรับแก้ รายวิชา 1501728 การแพทย์แนวธรรมชาติ และนำเสนอคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.2 ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2543 ครั้งที่ 2   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.3 วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ดำเนินการ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  4.4 การปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ดำเนินการ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง 
  4.5 ประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 การจัดงานแสดงเทคโนโลยีการเกษตรเพื่ออินโดจีน   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะเกษตรศาสตร์
เรื่อง 
  5.2 การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างกรณีปรับระบบการเลื่อนขั้น   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ปิดเวลา     12.20
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 ดร.มนัส ลอศิริกุล