รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 8 /2544
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2544
ห้องประชุม 405 ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 (สิ้นงวด 2)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานสภาอาจารย์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง 
  1.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2544   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะบริหารศาสตร์
เรื่อง 
  1.4 การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2544   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะวิทยาศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2544   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 7/2544   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 ขอเรียกเก็บเงินเพิ่มในรายวิชาปฏิบัติการ หลักสูตรธุรกิจบริการ   มติที่ประชุม :  ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะบริหารนำเสนอ เป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท ต่อรายวิชา ทั้งนี้คณะบริหารศาสตร์ได้วิเคราะห์งบประมาณการดังนี้
1. ค่าวิทยากรผู้สอน เฉลี่ยประมาณ 800 บาท
2. ค่าวัตถุดิบประกอบอาหาร เฉลี่ยประมาณ 1,500 บาท
3. ค่าวัตถุดิบ ผลไม้ เฉลี่ยประมาณ 300 บาท
4. ค่าวัตถุดิบเครื่องดื่ม เฉลี่ยประมาณ 1,000 บาท
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะบริหารศาสตร์
เรื่อง 
  4.2 เป้าหมายการรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2545   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.3 เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2545   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.4 การคิดค่าใช้จ่ายในการขอข้อมูลการสอบวัดความรู้ฯ และการคัดเลือกฯ (ทบวงมหาวิทยาลัย)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้กองบริการแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ทบวงฯ ได้รับทราบในรายละเอียดของการดำเนินการ ดังกล่าว
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.5 การงดรับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ โครงการร่วมผลิต ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะในหลักการ ดังนี้
1. ให้รับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ต่อไป โดยชี้แจงให้ชัดเจนว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขยกเลิกการให้ทุน และสัญญาผูกพันการเป็นนักเรียนทุนของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะเป็นอิสระในการหาสถานที่ปฏิบัติงาน
2. ประกาศมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และเงื่อนไขในหลักสูตร เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ยกเลิกการทำสัญญาผูกพันเป็นนักเรียนทุน ทุกปีจึงขอชะลอการเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้ ไปอีก 1 ปี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.6 การจัดเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยมอบให้
1. กองกลาง จัดเก็บเอกสารที่เป็นหนังสือราชการทั่วไปจากคณะต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
2. สำนักวิทยบริการ จัดเก็บเอกสารจากคณะ/ส่วนกลาง โดยมีการดำเนินการตามลักษณะวิชาการงานจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าและเป็นหลักฐานของการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะสะท้อนให้เป็นการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  สำนักวิทยบริการ
เรื่อง 
  4.7 โครงการ “ มหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง”   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะ/สำนัก ที่จะร่วมทำงานตามโครงการดังกล่าวได้จริง โดยเสนอชื่อได้ที่ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  4.8 ขอหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  สำนักวิทยบริการ
ปิดเวลา     12.00 น.
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 นายมานัส ลอศิริกุล