รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 5 /2549
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2549
ห้องประชุมอุบล 2 ชั้น 4 อาคารบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30 น
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 การรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมกิจกรรม ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2549   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
เรื่อง 
  1.2 การรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2549   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
เรื่อง 
  1.3  รายงานความก้าวหน้ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 (กยศ.)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
เรื่อง 
  1.4  กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
เรื่อง 
  1.5  กองทุนเงินให้กู้ยืมค่าครองชีพ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
เรื่อง 
  1.6 รายงานความก้าวหน้าการจองหอพัก   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
เรื่อง 
  1.7  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2549   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  0 -ไม่มี -   มติที่ประชุม : 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1  ขออนุมัติเปลี่ยนชื่ออาคารบริการสารสนเทศ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ขอแก้ไข "อาคารบริการสารสนเทศ เป็นหอสมุดกลาง อาคารสารสนเทศ (สมจิตต์ ยอดเศรณี)" เป็น "อาคารบริการสารสนเทศ เป็นอาคารสารสนเทศ (สมจิตต์ ยอดเศรณี) " และจัดทำป้าย หอสมุดกลาง สำหรับกลุ่มอาคารข้อมูลท้องถิ่น และอาคารสารสนเทศ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  สำนักวิทยบริการ
เรื่อง 
  4.2  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คือ 1) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 2) ผู้อำนวยการสำนักสิทสยบริการ อ.สุภชัย หาทองคำ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง 
  4.3 การพัฒนาระบบประเมินผลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติให้ลดขั้นตอนการประเมินในการบริหารจัดการ (1) ระยะก่อนการดำเนินงาน และ (2) ระยะดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้นย สำหรับแบบประเมิน (3) ระยะสิ้นสุดการดำเนินงานขอให้ปรับการประเมินที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ และเกณฑ์การให้คะแนนที่ควรกำหนดระดับคะแนนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานประกันคุณภาพฯ
ปิดเวลา     12.50 น
ผู้จดรายงานการประชุม นางอุษา บุญชื่น ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 รศ.ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์