รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3(วาระพิเศษ) /2549
เมื่อ 11 เมษายน 2549
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
-
ระเบียบวาระที่ 1
  
เรื่อง 
  1.6 ขอความเห็นชอบการอนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และจักนำเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ปิดเวลา     -
ผู้จดรายงานการประชุม นางอุษา บุญชื่น ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 ผศ.ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์