รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2 /2549
เมื่อ 20 เมษายน 2549
ห้องประชุมอุบล 2 ชั้น 4 อาคารบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30 น
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 รายงานผลการประเมินโครงการอบรมเรื่องส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ประจำปี 2548 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  1.2  โครงการพัฒนาผู้นำและผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง 
  1.3  โครงการระบบฐานข้อมูล Online เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานประกันคุณภาพฯ
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2548   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2549 (วาระพิเศษ) เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  0 - ไม่มี -   มติที่ประชุม : 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้ ข้อ 3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งที่ประชุมผู้บริหรจะได้กำหนดและแต่งตั้งเป็นปีๆ ไป จำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน และไม่เกิน 7 คน 3.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 1 คน - แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจกรรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในแต่งตั้งผู้แทน - กลุ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศกรรมศาสตร์-กลุ่มทางสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ -กลุ่มทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ข้อ 4 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการทั้งนี้ จักได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.1 ขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง 
  4.11 สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  4.2  ร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.........   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติขอให้หน่วยวินัยและนิติการนำเสนอร่างให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความคิดเห็นและแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองกฎหมาย
เรื่อง 
  4.3 ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะเกษตรศาสตร์
เรื่อง 
  4.4  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขกองทุนเงินหมวดค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกีฬา   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติให้หน่วยวินัยและนิติการแก้ไขประกาศและดำเนินการแจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ เพื่อจักได้จัดทำประกาศและนำเสนอลงนามต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
เรื่อง 
  4.5  แผนการรองรับนักศึกษาและบุคลากรที่จะเข้ามาใช้บริการโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2549   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นมอบที่ปรึกษาฝ่ายการคลังและทรัพย์สินและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการโรงอาหารกลาง ตลอดจนซุ้มอาหารต่างๆ ส่วนโรงอาหารกลางนั้นขอให้คณะกรรมการสวัสดิการโภชนาการชุดเดิมเป็นผู้รับผิดชอบไปก่อนตามแนวปฏิบัติเดิม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
เรื่อง 
  4.6 นโยบายการรับนักศึกษาเข้าพักในหอพักใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2549   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินรับผิดชอบ ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับผิดชอบการจัดตั้งคณะทำงานของที่ปรึกษาฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้ดูแลหอพักหลังเก่า 4 หลัง และให้หน่วยหอพักเป็นผู้รับชอบตามเดิม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
เรื่อง 
  4.7 เงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (เพิ่มเติม)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ตามแนวปฏิบัติเดิม โดยจัดสรรแบ่งเป็นร้อยละ 70 : 30
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานประกันคุณภาพฯ
เรื่อง 
  4.8 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติประเด็นเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้ 1) ความเหมาะสมของการเพิ่มค่าน้ำหนัก - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพบัณฑิต กำหนดเพิ่ม 15 แก้ไขเป็น 20 - มาตรฐานที่ 2 งานวิจัยและสร้างสรรค์ กำหนดเพิ่ม 5 แก้ไขเป็น 10 2) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตัวชี้วัดที่จะดำเนินการในมิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 3) การพิจารณาตัวชี้วัดที่ 4 ถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าน้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ให้คณะ/สำนักนำไปพิจารณาและส่งงานประกันคุณภาพฯ 4) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานและสามารถติดตามประเมนผลการปฏิบัติงานได้เป็นรูปธรรม 5) ให้นำเสนองานที่จะมาประเมินผล จำนวน 3 รายการ ดังนี้ - การให้บริการของห้องสมุด - การให้บริการลงทะเบียน Online - การให้บริการทางวิชาการโดยมอบให้คณะบริหารศาสตร์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานประกันคุณภาพฯ
เรื่อง 
  4.9 มาตรฐาน และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2549   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการบริหารนำไปพิจารณาในการเสนอข้อคิดเห็น และนำส่งงานประกันคุณภาพในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานประกันคุณภาพฯ
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 การจัดหาหอพักนักศึกษาเพิ่มเติม   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองแผนงานและสำนักงานบริหารทรัพย์สินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาเบื้องต้น จัดตั้งประสานงานกับทางจังหวัดและตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนคณะต่างๆ เพื่อดำเนินการต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ปิดเวลา     13.10 น
ผู้จดรายงานการประชุม นางอุษา บุญชื่น ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ