รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1 /2548
เมื่อ 24 มกราคม 2548
ห้องประชุมอุบล 2 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30 น
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 การสนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประสอบภัยคลื่นใต้น้ำขนาดใหญ่   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.2 การนำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 รับรองรายงานการปะชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2547 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2547   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  3.1 การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและขอเพิ่มโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย โดยจัดตั้งศูนย์กีฬาและโภชนาการเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่ออธิการบดี และขอปรับจัดหน้าที่รับผิดชอบการแบ่งงาน และการกำหนดกลุ่มตำแหน่งในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารสำเนารายงานการประชุมฉบับเต็ม)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ พ.ศ. 2547   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ขอปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ พ.ศ. 2548
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 ขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2548   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะศิลปศาสตร์
เรื่อง 
  4.2 ขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรใหม่ โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ ขอให้คณะจัดหาข้อมูลรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อนำมาเปรียบเทียบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะนิติศาสตร์
เรื่อง 
  4.3 ขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตร ศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ ขอให้คณะจัดหาข้อมูลรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อนำมาเปรียบเทียบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
เรื่อง 
  4.4 ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติให้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันทั้ง 3 กรณี คือให้ชำระเฉพาะค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา 2,500 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถส่งร่างวิทยานิพนธ์ (หรือการค้นคว้าอิสระ) ในช่วงที่กำหนดโดยคณะกรรมการสอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 สรุปแผนการจัดทำงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้างที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอรับการสนับสนุนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานด้านสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังกล่าว โดยได้เสนอแนะการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 1) หมายเลข 5 (อาคารศิลปประยุกต์และการออกแบบ) ปรับมายังหมายเลข 9 (อาคารคณะพยาบาล) โดยมีทั้งอาคารเรียนและ work Shop 2) หมายเลข 6 (อาคารนิติศาสตร์) ปรับมายัง หมายเลข 5 (อาคารศิลปประยุกต์และการออกแบบ) 3) หมายเลข 9 (อาคารคณะพยาบาล) ปรับเปลี่ยนไปอยู่บริเวณหลังอาคารหมายเลข 1 (อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุภาพ) 4) การตัดถนนคอนกรีตเส้นทางจราจรทางเดินจากอาคารสถาบันเครือข่ายประสานงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่) ไปยังโรงอาหารกลาง และอาคารบริการสารสนเทศขอให้ติดต่อ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาการวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อขอรับข้อเสนอแนะในรายละเอียด 5) เพิ่มเติมอาคารศูนย์สัตว์ทดลองและวิจัยทางชีวภาพในลำดับที่ 14 โดยการร่วมดำเนินการของ 3 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถานที่อยู่ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  5.2 ขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง 
  5.3 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 1)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ปิดเวลา     14.30 น
ผู้จดรายงานการประชุม นางอุษา บุญชื่น ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 ผศ.ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์