รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 9 /2546
เมื่อ 2 ตุลาคม 2546
ห้องประชุม อุบล 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30 น
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 กำหนดวันเสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2545   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.2 โครงการอนุรักษ์เทียนพรรษา ผ้าทอของจังหวัดอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2546   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 ขออนุมัติร่างกำหนดการฝึกซ้อมและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.2 สรุปเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายในพิธีพระราชทานปริจำปี 2544-2545และสรุปเงินงบประมาณที่ขออนุมัติประจำปี 2545   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในกรอบงบประมาณรายรับ/รายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2547 และข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2547
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  4.4 ขออนุมัติแผนการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2547   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ประธานขอให้งานกิจการนักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขให้ตัดออกจากโครงการเพราะเป็นสายอาชีพไม่สามารถรับเข้ามาเป็นนักกีฬา และเป็นหน่วยงานใหม่ให้นำมาเพิ่มคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ รวมเป็น 3 คน 2) ความเห็นของสภามหาวิทยาลัยนักศึกษาที่รับเข้ามาตามโควตานักกีฬาต้องทำความเข้าใจถึงปรัชญาและวัตถุประสงค์เริ่มแรก คือ - เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่เยาวชนการเรียนและการเล่นกีฬาไปด้วยกันได้ - เพื่อช่วยนำพาจัดกลุ่มเพื่อนักศึกษาให้เล่นกีฬา 3) เพิ่มโควตานักเรียนผู้มีความสามารถในด้านดนตรี หรือด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 30 คน โดยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติหลักการในการประชุมวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2546 4) ฝ่ายกิจการนักศึกษารับข้อเสนอแนะไปประมวลถึงเกณฑ์และวิธีการและนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 การจัดงาน คอมพ์ แอนด์ ดิจิตอล อุบลราชธานี 2003   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติให้แต่ละหน่วยงานนำไปพิจารณาและแจ้งความจำนงมายังสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เรื่อง 
  5.2 แนวทางปฏิบัติในการประกาศสถานภาพนักศึกษา   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.3 ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขเกรด I/N   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติ 1) และ 2) คงเดิม และขอให้ตัดแนวปฏิบัติข้อ 3 และ 4
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.4 การจัดงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ประธานขอปรึกษาหารือ ดร.ปราณีต งามเสน่ห์ ในหลักการดังกล่าว และจะประสานแต่ละคณะ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะเกษตรศาสตร์
เรื่อง 
  5.5 การเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะเกษตรศาสตร์
เรื่อง 
  5.6 การใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยประธานมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคดำเนินการในส่วนดังกล่าว
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะเกษตรศาสตร์
ปิดเวลา     13.00 น.
ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 -
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 - ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 ผศ.ทวีคุณ สวรรค์ตรานนท์