รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 7 /2548
เมื่อ 25 สิงหาคม 2548
ห้องประชุมอุบล 2 ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2550 หรือ ประจำปีการศึกษา 2549   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.2 มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เรื่อง 
  1.3 มหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์สอบ O-net และ A-net จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เรื่อง 
  1.4 การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานขอให้ผู้บริหารนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2548   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  3.1 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 1)ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2549 ตามแนวทางที่ 2.2 คือ การจัดสรรค่าหน่วยกิตภาคปกติให้กับคณะและสำนักงานอธิการบดี ในอัตรา 70: 30 โดยในส่วนของคณะใหม่จัดสรรในอัตรา 100 : 0 และจัดสรรค่าหน่วยกิตภาคพิเศษให้กับคณะและสำนักงานอธิการบดี ในอัตรา 75: 25 2)รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนจะร่วมกับงานการเจ้าหน้าที่หรือจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ และเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 การขอปรับแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2549 – 2550   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติ ขอให้คณะต่างๆ รีบดำเนินการ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการรับสมัครนักศึกษา และการปรับแผนควรสิ้นสุดภายในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์ให้นำไปปรับตัวเลขและนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 การเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ปิดเวลา     12.30 น
ผู้จดรายงานการประชุม นางอุษา บุญชื่น ผู้ตรวจรายงานการประชุม1 นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 ผศ.ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์